Ze dne: 3.4. 2006

Astrologie - 2.část - základní úvodní texty kurzů školy KAVALLE

pokračování 1. části

2. Symbolická rovina :

Na severní polokouli začíná celý cyklus 20.-21.března, kdy SLUNCE dospěje do bodu, kdy se ekliptika a rovník protínají. Tento okamžik nazýváme JARNÍ ROVNODENNOST.  Den a noc jsou na obou polokoulích stejně dlouhé, ale na severní polokouli začíná  JARO.  Během tří měsíců SLUNCE projde znamením BERANA, BÝKA, BLÍŽENCU, která jsou tzv.  JARNÍMI ZNAMENÍMI.

21. - 22. června dosáhne SLUNCE své nejsevernější polohy , na mapách světa označované jako BRATNÍK RAKA. Na severní polokouli je nejdelší den a noc nejkratší, nadchází LETNÍ SLUNOVRAT, začátek LÉTA. Zároveň vstupuje do tzv. letních znamení RAKA, LVA a PANNY.

22. -23. září dospěje SLUNCE k bodu, kdy se opět jeho dráha protíná s rovníkem. Protože den a noc jsou opět stejně dlouhé, říkáme tomuto okamžiku  PODZIMNÍ ROVNODENNOST a na severní polokouli začíná PODZIM. SLUNCE projde tzv. PODZIMNÍMI ZNAMENÍMI - VÁHY, ŠTÍR, STŘELEC.

21. - 22. prosince dosáhne SLUNCE  své nejjižnější polohy na mapách světa označované jako OBRATNÍK KOZOROHA. SLUNCE se obrací k severu a postupně projde tzv. ZIMNÍMI ZNAMENÍMI - KOZOROH, VODNÁŘ, RYBY, aby se o prvním jarním dnu celý cyklus začal opět BERANEM.

Máme tedy 4 hlavní body :

JARNÍ ROVNODENNOST  20. - 21. března

LETNÍ SLUNOVRAT          21. - 22. června

PODZIMNÍ ROVNODENNOST 22. - 23. září

ZIMNÍ SLUNOVRAT      21. - 22. prosinec                                   

 

Průchod SLUNCE jednotlivými znameními ve zvěrokruhu a jejich vládci

 

SLUNCE od - do   ZNAMENÍ   EXOTERNÍ VLÁDCE   VLÁDNOUCÍ PLANETA   POLARITA                 STUPNĚ

20.-21.3.do 19.-20.4.        BERAN                       MARS                     +                      -   30°

19.-20.4.do 20.-21.5.        BÝK                            VENUŠE                    -                 30°  -    60°

20.-21.5.do 21.-22.6.        BLÍŽENCI                   MERKUR                   +                 60°  -    90°

21.-22.6.do 22.-23.7.        RAK                             LUNA                        -                  90°  -   120°

22.-23.7.do 22.-23.8.        LEV                             SLUNCE                    +               120°  -   150°

22.-23.8.do 22.-23.9.        PANNA                        MERKUR                    -                150°  -   180°

22.-23.9.do 23.-24.10.      VÁHY                           VENUŠE                   +               180°  -    210°

23.-24.10.do 22.-23.11.    ŠTÍR                             PLUTO                      -                210°  -    240°

22.-23.11.do 21.-22.12.    STŘELEC                     JUPITER                   +                240°  -   270°

21.-22.12.do 20.-21.1.      KOZOROH                   SATURN                    -                270°   -   300°

20.-21.1.do 18.-19.2.        VODNÁŘ                      URAN                       +                300°  -   330°

18.-19.2.do 20.-21.3.        RYBY                          NEPTUN                    -                330°  -   360°

 

Vládcem znamení se nazývá ta planeta, která svým symbolickým významem odpovídá vlastnostem určitého znamení . Polaritou v tabulce míníme mužskou a ženskou, jin a jang, elektrickou a magnetickou, dávající a přijímající, noční a denní, aktivní a pasivní, extrovertní  a introvertní.                     

 

                                                                                                                                                         Podíváme-li se na zvěrokruh , zjistíme, že vždy dvě znamení leží proti sobě. Říkáme jim protilehlá znamení, nebo také párová. Tato dvě znamení se vždy svými vlastnostmi doplňují.      

 

 

PÁROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 12 ZNAMENÍ

BERAN -  osobní zájmy - VÁHY  - společenské zájmy

BÝK -  materiální jistoty -ŠTÍR  -  emocionální jistoty

BLÍŽENCI-získání vědění-STŘELEC-nabytí moudrosti

RAK-éče o nejbližší okolí -KOZOROH - péče a život ve společnosti

LEV -individuální hodnoty - VODNÁŘ - kolektivní hodnoty

PANNA -  fyzické sebeobětování - RYBY  - emocionální sebeobětování

 

PLANETY  Z  ASTROLOGICKÉHO  HLEDISKA

Jak bylo již výše řečeno,  k planetám řadíme v astrologické terminologii i obě SVĚTLA - LUNU a SLUNCE a spolu MERKUREM, VENUŠÍ a MARSEM jsou tzv. PLANETAMI OSOBNÍMI, individuálními, vnitřními. JUPITER  a SATURN mají delší cykly oběhu kolem SLUNCE a proto jsou považovány za PLANETY  SPOLEČENSKÉ nebo GENERAČNÍ, neosobní, vnější. URAN,  NEPTUN a PLUTO jsou planety pouhým okem neviditelné a nazýváme je TRANSPERSONÁLNÍ

Planety, kromě SLUNCE a LUNY mohou mít pohyb směrem vpřed i vzad.

Planeta jdoucí směrem vpřed je nazývána DIREKTNÍ.

Zdánlivě zpětný pohyb planety po obloze označujeme termínem RETROGRÁDNÍ. Nastává tehdy, kdy naše ZEMĚ předhání pomalejší vnější planetu, nebo je-li předháněna rychlejší planetou vnitřní. Retrográdní planety od Merkuru po Saturn působí spíše na individuální nevědomé úrovni, nebo jsou jejich funkce potlačeny. STACIONÁRNÍ planeta je termín, který označuje planetu, která stojí. Stává se to v momentu jejích změn pohybu vpřed a vzad. Její význam je zesílen, ale působí  staticky.

Planeta v DOMICILU nám označuje planetu, která je ve znamení, které ovládá a má pod kontrolou vše co se k němu vztahuje.

Planeta v DETRIMENTU  - užíváme tohoto označení , když je planeta v opačném znamení -  je zde poškozena a je nucena akceptovat, stav, který zde panuje.

Planeta v EXALTACI , tedy v místě svého povýšení. Cítí se zde zvaným hostem  a může projevit své pozitivní rysy.

Planeta v PÁDU - CASUS - je místem protilehlým exaltaci, snaží se zde zlepšovat panující podmínky a nemusí se projevovat  vždy nutně svými zápornými vlastnostmi.

Původ exaltací a pádů byl donedávna neznám. V roce 1950 Cyril Fagan prokázal, že jsou asyrského původu. V roce 786 př.n.l. se tehdejší bůh věštby Nabu přestěhoval ze staré svatyně v Ninive do nové v Kalchu. Problém je v tom, že významná postavení planet z tohoto roku byla zaznamenána v souhvězdích a ne ve znameních tropického zodiaku, se kterým pracujeme my.Místa exaltací a pádů nejsou aktuální a v moderní astrologii se téměř nepoužívají.

Pokud není planeta v žádném takovém postavení, je označována jako PEREGRINNÍ, na cestách, kde se její význam podobá neutrálnímu postoji nezúčastněného pozorovatele. 

Dvě planety, které si navzájem vyměnily místa svých domicilů jsou ve vzájemné RECEPCI. Zde planety spíše spolupracují. Planeta, která není ve svém domicilu, má svého DISPOZITORA, vládce příslušného znamení.

VLÁDCEM DOMU nazýváme tu planetu, která vládne znamení, které je na hrotu příslušného domu.

VLÁDCEM HOROSKOPU je planeta, která vládne znamení v němž se nachází Ascendent.

SIGNIFIKÁTOR  je termín pro planetu, která je v domě a svým významem ovlivňuje záležitosti tohoto domu.                                            

 

  

Slunce  - skrze tento princip v sobě probouzíme skutečnou oddanost úkolům, které se týkají vývoje duše. Nesoulad v této rovině se demonstruje jako pýcha. Nepodlehnout hrdosti nebo pýše na to, čeho se nám dostává. Čím více získáváme, tím více v sobě potřebujeme probudit odpovědnosti a pokory.

Měsíc – úroveň vědomí, která souvisí s Měsícem je základem astrálních a éterických sfér života. Skrze Měsíční princip navazujeme vztah s podvědomými biologickými a psychickými funkcemi a podněcujeme je k větší aktivitě.

Merkur – v astrologii tato sféra významově odpovídá studiu, komunikaci, obchodním záležitostem, cestování, uzavírání smluv, umění magie a myšlení obecně, pomáhá při zacházení s idejemi v nejširším slova smyslu. Skrze tuto sféru se učíme vtisknout astrální látce svou vůli, aby se mohla manifestovat ve fyzickém životě.

Venuše - rovina emocí ve které nacházíme cestu k vlastnímu srdci. Vede nás k hlubšímu porozumění mezilidských vztahů, lásce, umění. Skrze Venuši postoupíme k hlubšímu pochopení samotnému principu lásky, který vládne celé přírodě.

Mars – pomáhá nám rozvíjet naše volní vlastnosti a odvahu. Jsme schopni větší iniciativy, rychlejší v úsudku a energičtější. Skrze Mars máme sílu bořit staré a dělat cestu novému. Probouzíme v sobě úctu k přírodním silám a chápeme jejich užitečnost. Probouzíme v sobě odpovědnost za užití našich sil.

Jupiter – hojnost, zdar, ustanovení řádu, vnímáme ho na úrovni milosrdenství a spravedlnosti. Skrze tento princip nalézáme vnitřní mír a prožijeme svou duchovní povahu. Láska Jupitera nesoudí a nedává podmínky ani hranice. Skrze Jupitera se učíme chápat pravou moc lásky.

Saturn – trpělivost a vytrvalost jsou plody, které sklízíme porozuměním této planetě. Světlo odhalujeme dlouhodobým úsilím. Pochopíme situace, které nám byly dlouho nejasné. Jednotlivé situace v životě nás vedou k pochopení celku, to jsou objevená poselství této planety.

Uran – s poznáním podstaty universa přicházejí další a další duchovní prožitky. Přesahuje různá vidění nebo tušení. Z pobožnosti se stává zbožnost. Probouzíme v sobě religiozitu.

Neptun – otvírá brány k čistému zkoumání, k nečekaným, překvapivým věcem a zpřístupňuje myšlenky, které nebyly dosud zhodnoceny.jakmile se dostaneme do tvůrčího kontaktu, víme již, že žijeme ve fyzickém světě, ale ne bezvýhradně.

Pluto – vhled do skrytých příčin a dokončení proměny. Vše je třeba dotahovat do konce. Jedině nekompromisními kroky a postoji můžeme přejít na jinou úroveň.

 

 

Je třeba znovu stále objevovat a užívat svou vitalitu. Vitalita je schopnost potřebná k udržení se v různých podmínkách vnějšího prostředí, je to životní síla, životnost.

Entelechie - její vědomé včlenění do života považuji za důležitý krok k udržení si vitality pro další vývoj jednotlivce. Naší entelechií je být tím, kvůli čemu jsme přišli na Zemi - objevovat své vlastní poslání v tomto životě. Jakmile nelézáme smysl svého života, zlepšuje se naše zdraví, dostavuje se radost a úspěch a zlepšení zdraví je toho přirozeným důsledkem. Je to síla působící v látce pohyb a tím postupně uskutečňuje svůj tvar, účelná činnost, jíž se možnost stává skutečností. Tvořivý princip účelně působící v živých organismech. Toto slovo je odvozeno z řečtiny. Znamená vzorec poslání duše příslušného jednotlivce. V rostlinné říši pro příklad : entelechií žaludu je být dubem.

Doposud jsme si v astrologii většinou vystačili ve značné míře s interpretací horoskopů ve smyslu interpretace exoterní - zde hrají roli exoterní vládci znamení, aspekty, tvary horoskopu a konfigurace. Např.: Slunce ve znamení Berana - vládne Mars atd. Takovýto vládce vládne osobnosti a další postup tradičního výkladu.

Vládce ASC - zde se promítá přání duše, skrze jaký princip se můžeme stát tím, kým se toužíme stát, abychom nalézali a naplňovali smysl života. Nalézaný smysl života potom následně projevujeme.

Jak může být astrolog prospěšný sobě i druhým - uvědomováním si momentálního stupně poznání, na kterém se nachází on i osoba se tázající. Dále hledáním dalšího postupu na cestě a uvědomováním si motivací, které vedou ke konkrétnímu konání. V neposlední řadě potom nalézat odvahu a přebírat odpovědnost k uchopení života do vlastních rukou.

Nehledejme odborníky, kteří nám řeknou, jak máme žít náš život, staňme se sami odborníky na svůj vlastní život tím, že s dotyčnými lidmi budeme aktivně spolupracovat na zkvalitnění našich životů. ASTROLOG NÁS MŮŽE INSPIROVAT JINÝM ÚHLEM POHLEDU NA SITUACI, VE KTERÉ SE MOMENTÁLNĚ NACHÁZÍME. To, že jiné úhly pohledu, které nás mohou inspirovat vyčte z horoskopu, numerologického rozboru nebo Tarotu, to je již pouze otázka jeho pracovního nástroje. Krásný dům nepostavily stroje a nástroje stavitelů, ale stavitelé, kteří s těmi nástroji dokázali zacházet tak, že výsledek je takový, jaký je. Pochopitelně zde hraje svou roli i kvalita nástrojů, kterou si každý z nás může svobodně zvolit.

 

Exoterní, esoterní a hierarchičtí vládci znamení : 

Nejprve si  v začátcích studia vystačíme s interpretací astrologie exoterní - zde hrají přední roli exoterní vládci znamení, aspekty, tvary horoskopu a konfigurace. Exoterní vládce vládne osobnosti - stačí znát den a měsíc narození. Rok narození zde hraje roli pouze k uvědomění si historických souvislostí - získaná informace se týká toho, zda se jedná o pokročilého nebo velmi pokročilého člověka na úrovni biologické a společensko kulturní. Což lze pouze předpokládat a bez osobního kontaktu s dotyčnou osobou nelze ověřit.

Esoterní vládce - vládce duše - nutno k předešlému znát ještě čas a místo narození. Získáme dvanáct důležitých bodů horoskopu, které uvozují takzvané domy. Důležitou roli hrají hlavní osy horoskopu a vnitřní domy. Ascendent nás přivádí k tomu, kým se musíme stát, abychom naplnili smysl života. Vyjadřuje přání duše projevit se v tomto světe skrze osobnost. Okolí Ascendentu spoluvytváří charakteristiku přání duše. Jde o to najít své jedinečné místo, kde sloužíme v řádu věcí a prostřednictvím své osobnosti realizujeme poslání duše.

Hierarchický vládce - za pomoci tohoto principu se můžeme začít, když dokážeme tato témata zpracovávat, zbavovat v nevědomí nahromaděných problémů.   

 

znamení   exoterní vládce  esotení     hierarchický

Beran         Mars         Merkur               Uran

Býk           Venuše      Vulkán               Vulkán

Blížen.       Merkur        Venuše              Země

Rak            Luna         Neptun              Neptun

Lev           Slunce          Neptun               Uran

Panna        Merkur         Luna                Jupiter

Váhy          Venuše        Uran                Saturn

Štír             Pluto           Mars                Merkur

Střelec       Jupiter         Země                 Mars

Kozoroh     Saturn         Saturn               Venuše

Vodnář       Uran            Jupiter               Měsíc

Ryby         Neptun          Pluto                 Pluto

 

       

 

Prohlédněte si a prostudujte pečlivě tvary jednotlivých astrologických značek. Jednotlivá nebeská tělesa jsou pojmenována názvy principů které představují. A tyto principy začal člověk označovat symboly a ke znázornění symbolů vypracoval znaky, které jsou vlastně čitelnými hieroglyfy principů.

Duchovní princip je symbolicky představován Sluncem a značkou je kruh s vyznačeným středem.

Princip duševna a vnímavosti je symbolizován Měsícem a značkou je půlkruh.

Kříž je symbol hmoty a nevyskytuje se samostatně, protože hmota bez jednoho z předchozích dvou principů není schopna života.

Sjednocení principu duchovna, duševna a hmoty je představováno symbolicky Merkurem a značku tvoří kruh, půlkruh a hmota v harmonické vyrovnanosti.

Princip hmoty převažující nad duchem je symbolicky představován Marsem a značka je kruh, který uvádí zespodu hmotu do pohybu. Učí nás uvádět hmotu do pohybu silou ducha. Všimněte si, že zde ještě není vyznačený střed bodem uprostřed kruhu.

Princip dominace ducha nad hmotou je symbolicky představován Venuší a značka je kruh nad křížem.

Princip duševna nadřazeného hmotě je symbolicky představován Jupiterem a značka je půlkruh nad levým ramenem kříže.

Princip hovořící o tom, že hmota tíží duši, je symbolicky představován Saturnem a značka je kříž nad půlkruhem.

Uran - vyzývá člověka přesahovat hranice, kterými jej omezuje minulost. Kříž uprostřed, po každé straně horizontálního ramena půlkruh a dole na spodním rameni kříže kruh bez vyznačeného středu.

Neptun  - spjatost s vesmírem, nic neexistuje odděleně od celku – půlkruh, kříž v prostoupení.

Pluto  - naše spojení s podvědomě vnímanou duší. Půlkruh, v něm vložen kruh bez vyznačeného středu a to celé postaveno na kříži. Výchozím bodem změn je naše podvědomá a archaická duše. Pluto nám připomíná, že pokud se chceme ve smyslu Urana osvobodit, je třeba svou duši přivést ke spasení.

 

Je v silách člověka svou každodenní činností prokázat, že jeho jedinou inspirací a vedením je cesta ke světlu.

 

 

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz