Ze dne: 5.6. 2009

Jak se lze připravit na změny v našem životě

z pohledu astrologické symboliky:Konjunkce planet a sev.lun.uzlu s AC-DC-MC-IC

Planety nejsou příčinou toho, co prožíváme, pouze upozorňují - a tak postačí se dobře zamyslet nad tím, jaké myšlenky, postoje a jednání zvolit, aby se situace projevovaly tak, jak je uváděno. Když nechceme, aby bylo dosaženo předpokládaného výsledku,  potom je třeba provést kvalitní prevenci.

 

 

Konjunkce planet a sev.lunárního uzlu s AC-DC-MC-IC

 

Slunce - konjunkce s AS - harmonický vztah k okolí, snaha o uplatnění

Slunce - konjunkce s MC – aktivní životní cesta, imponující osobnost. Silná individualita, životní optimismus

Slunce – konjunkce se sev.lun.uzlem – snaha o navazování kontaktů

Zájem o sebe a smysl života, duchovní záměr, pochopení otce

 

Měsíc - konjunkce s AS – časté změny zaměstnání, schopnost navazovat kontakty,

Měsíc - konjunkce s MC – kariéra v povolání s častějšími změnami zaměstnání a funkcí

Měsíc - konjunkce se sev.lun.uzlem – vztah k umění, navazování osobních kontaktů

Vyvážení silných citů, podstata duše a citů, sklony a instinkty, povaha matky

 

Merkur - konjunkce s AS – vysoká inteligence, obchodniské sklony, logické a obratné myšlení

Merkur - konjunkce s MC –samostatné myšlení, příznivé změny v zaměstnání

Merkur - konjunkce se sev.lun.uzlem – výměna myšlenek společné zájmy

Vyhraněné názory, duševní podněty, rozhodování, komunikace, intelekt a vnímání,  jak funguji a jak se vyhnu úzkosti,

 

Venuše - konjunkce s AS – harmonická povaha se smyslem pro krásu a umění.

Venuše - konjunkce s MC – společenská kariéra, upřednostňování uměleckého povolání, dobré vztahy se ženami

Venuše - konjunkce se sev.lun.uzlem – rychle se zapálí pro vztah, možnost nečekaně uzavřeného vztahu nebo manželství

Citové záležitosti a vztahy, hodnocení sebe a okolí, podstata ženskosti

 

Mars - konjunkce s AS - rozchody, nutnost udržovat energii, naučit se spolupracovat

Mars - konjunkce s MC – sebevědomí, odvaha, smělost, odhodlanost, úspěch nebo kariéra v zaměstnání

Mars - konjunkce se sev.lun.uzlem – násilné odtrhnutí od kolektivu,

Činorodost a zájem, jak se zavázat a prosadit,

 

Jupiter - konjunkce s AS – pozor na sklony k lehkomyslnosti, nevydařené spekulace, spory, pohrdání

přesvědčeními 2.lidí, vytvořit harmonické prostředí

Jupiter - konjunkce s MC – příznivé změny zaměstnání, mimořádné činy, uznání, kariéra

Jupiter - konjunkce se sev.lun.uzlem – výhodné příležitosti, kariéra, protekce, blahobyt,

Osobní rozvoj, možnosti, šance, podstata víry a přesvědčení, jak žít pozitivně a optimisticky,

 

Saturn - konjunkce s AS – choroba, násilí, rozchod

Saturn - konjunkce s MC – velkou energií možno dojít kariéry, pád po přecenění vlastních sil, existenční boj

Saturn - konjunkce se sev.lun.uzlem – problémy s příbuznými, škody od starších lidí

Kritické sebezkoumání, uznání, sebeúcta, zralost, jaká je povaha zodpovědnosti a karmy, v čem jsou potíže, co se učím.

 

Uran - konjunkce s AS – odboj, hádky, byítky, nepříznivé pro výměny bytu, nepokoj, rozruch v manželství, nečekané události

Uran - konjunkce s MC – energická cesta za svým cílem, fanatická pracovitost

Uran - konjunkce se sev.lun.uzlem – nečekané události v rodině, známosti končí rychlým rozchodem, přecitlivělost, nervozita, podrážděnost

Intuitivní schopnosti, co rozvíjet, duchovní skupina, změny, možnosti,

 

Neptun - konjunkce s AS –tělesná slabost, závislost na okolí, škody, ztráty

Neptun - konjunkce s MC – kriminální přečiny, neskutečný svět nejasných představ, rozptýlenost

Neptun - konjunkce se sev.lun.uzlem – nerozhodnost, vrtkavost, bezstarostnost, sklon k protispolečenským kriminálním činům

Obnova nepraktického a odcizeného, jak nalézt mír a univerzálnost, podstata senzibility, psychické uvědomění, iluze, předsudky

 

Pluto - konjunkce s AS - brutální prosazování své osoby, agresivita, úrazy, ohrožení života.

Pluto - konjunkce s MC – boje v zaměstnání, soudní procesy, pád z dosaženého postavení

Pluto - konjunkce se sev.lun.uzlem – duševní tíseň

Zásadní změny, regenerační a nejhlubší vlastnosti, podstata přesvědčení a utkvělých myšlenek

 

AS – jak budu čelit životu, jaký je proces mého bytí, skrze jaké okno vidím život a on mne

MC – podstata kariéry a materiálního záměru, poslání ve světě a jak ho dosáhnout

sev.lun.uzel – současné karmické poměry a záměry, jak se synchronizovat se společenským a kulturním prostředím

již.lun.uzel – minulé karmické poměry – opustit je, v čem nejsem synchronní.

-------------------------------------------------------------------------

Vloženo dne: 9.dubna 2009

Dosti často se nám jednou z prvních výzev stane potřeba přijít na kloub pojmu karma. Karma znamená očistit svou duši vlastní vůlí. Co duch a duše na sebe vzaly, je třeba zvládnout. Proto je třeba si nejprve udělat pořádek a uvědomit si, že duchovní karma je duševní a světská. Duševní karma je část duchovní karmy, kterou si duše vybírá. A světskou si vytváříme tím, že si neuvědomujeme, že karma je to, co si vytváříme svou nevšímavostí a lhostejností k tomu, k čemu vede povahu člověka duše. To něco v nás, co nás nabádá dělat, co považujeme za správné, touží, abychom se dali duševně i duchovně do pořádku a snaží se dovolat k lidské bytosti, která buď slyší a dbá nebo nedbá. Pouze ve výjimečných případech může někdo o sobě říci, že skutečně nic neslyší nebo nevnímá.

Každá negativní emoce je poselstvím, že je zde zpráva doprovázená současnou situací, které je a ještě bude i dále třeba věnovat pozornost.

Prvním krokem je si uvědomit maximum okolností, vážících se k této negativní emoci.

Jsme zahaleni do lidského vnímání života a tak duchovní a světskou spravedlnost nejprve nedokážeme rozlišit, později dojdeme ke zjištění, že je jenom jedna a projevuje se způsoby, které jsou pro každého člověka optimální a odpovídají stupni jeho uvědomění. Život nám neukládá úkoly, které nemají řešení, ty úkoly si volíme sami, do jaké míry a v jakém počtu vědomě či nevědomě je další otázka, na kterou  také dříve nebo později začneme hledat odpověď.

Jak očistit duši vlastní vůlí.

Dlouho žijeme v zajetí ega a nepátráme po své pravé existenci. Jakmile začneme zneužívat svobodnou vůli, tak rozum a cit ztrácí rovnováhu, rozum se mění ve stále více převládající vliv ega, jeho síla má nadvládu nad citem, poté nad rozhodováním se a v neposlední řadě nad vůlí člověka. Postupně začneme zapomínat na svou schopnost tvoření a přestáváme své myšlenky kontrolovat a řídit.

Připoutáním se k „běhu“ času a vnímání prostoru začne člověk dávat odpovědnost za svůj život vnějším událostem a podmínkám, ve kterých žije. V této fázi uvědomění již dost často není schopen připustit, že svou realitu si vytváříme svým myšlením.

Od počátku padesátých let minulého století, se rodí lidé, kteří si přinášejí důležitou výzvu: Projevit ve svém životě dobrou vůli.

Na přelomu 20. a 21. století přicházejí stále častěji lidé, kterým je duchovní vývoj nadevše. Těmto lidem jsou lidé generace lidí rozených v padesátých letech 20. století většinou prarodiči. Uvědomováním si sebe sama, sami sebe formujeme.

V současné době máme dostatek podmínek a okolností k tomu, abychom mohli vědomě a svobodně projevovat konkrétními činy dobrou vůli a dát svému duchovnímu rozvoji důstojný projev. Jsme zde, abychom se odnaučovali sobectví, které se mnohdy se sebemenším  uvědoměním si sebe sama, může projevit i ve velmi bolestných projevech pro nás i naše okolí.

Nic v životě nepřichází samo a bez předchozího varování. Upozornění, kam povedou naše rozhodnutí se začnou projevovat ještě dříve nežli vyřkneme svá slova. Důsledky našich myšlenek je možné vnímat v tom, jak se začne život měnit, dříve nežli svá slova vyřkneme. Jaké nově vzniklé situace nás upozorňují, zda je naše uvažování sobecké či není? V této fázi vývoje je ještě stále možná korekce našich myšlenek a rozhodnutí.

Svého času si mnozí astrologové slibovali mnoho dobrého od lidí rodících se v letech „královské konjunkce“ Jupiter-Saturn v počátku 8O.let 20.století. Jsou to ti dnešní mladí lidé „očekávající“ uzavření prvního saturnského cyklu. Pohlédněte na průběh jejich životů s odstupem a nadhledem a dejte vše do souvislostí s okolnostmi jejich narození:

Patří do té vývojové fáze, kdy je třeba především dokázat projevovat dobrou vůli a „nejít sobecky přes mrtvoly“ za svými záměry a cíly.

Jupiter konjunkce Saturn ve znamení Vah - listopad 1980 – září 1981: ovládnout potřebu mít prospěch z druhých lidí/ovládat své city a být schopen spolupráce. Shovívavost ke svým činům, nátlak a bezohlednost k druhým lidem vede ke ztrátám. Doporučuji zvládnout sklon k zneužívání a očekávání darů, cynismus a nedotahování věcí do konce. Zlepšovat svou povahu, city a hmotné poměry pouze vlastním úsilím a čerpat z vlastní práce. Nevrhat se do „půjček“ (dost často chybí chuť je splácet).

Uran procházel znamením Štíra – velmi často sklon ke kritičnosti a posmívání se soužití lidí kolem dotyčné osoby. Doporučuji velké sebeovládání, aby nedocházelo k přivlastňování si duševního či hmotného vlastnictví lidí z okolí. Touhy zkoumat bedlivě – neovladatelné a sobecké touhy přinášejí krize, které mohou vést k probuzení se.

Neptun procházel znamením Střelce – nechuť „kazit“ si život realitou, ovládnout zmatek, eventuelně odpor vůči lidem, kteří vidí a žijí krásu zázraku života na Zemi. Hledání odpovědí na otázku - co je dobré a špatné pro jednoho, nemusí být dobré nebo špatné pro druhého.

Pluto procházel znamením Vah – společenské hodnoty a osobní hodnoty, zločinnost pozemského charakteru a zločinnost ve vztahu k vyššímu principu mravnímu. Doporučuji: dělej druhým pouze to, co chceš, aby dělali druzí tobě.

Narodili jste se v těchto letech a nemáte problémy podobného druhu? Gratuluji, dokázali jste se k životu postavit s dobrou vůlí, otevřeným srdcem a nekomplikujete si zbytečně život podléháním svým slabostem. 

 

 

 

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz