Ze dne: 1.1. 2010

Jaký si uděláme svět v roce 2010?

POKROK VLASTNÍM PŘIČINĚNÍM

 

Tento text jsem připravila pro úvod k publikaci  „Horoskopy na každý den“, vydává každoročně nakladatelství Baronet.

Text vznikal v letních měsících roku 2008 a do tisku byl předán v březnu 2009

 

---------------------------------

 

 

Přejme si ať v tomto roce do našich srdcí vstoupí láska,

do hlavy moudrost zákonů,

do rukou síla znovuzrození.

Všichni jsme součástí jednoho celku – Vesmíru.

 

Dobře prožitý rok 2010

 

Zdeňka Kavalová-Maixnerová

 

 

 Roku 2010 vládne podle Chaldejského systému řazení planet Slunce. Slunce v nás z astrologického pohledu aktivuje výzvu, abychom se sami přičinili o další duševní a celkový vývoj. Život každého z nás může během roku 2010 při vlastním přičinění dostat více individuální ráz. S přihlédnutím ke svému aktuálnímu věku vidíme, že téměř ve všem, co bylo možné, docházelo k našemu vývoji jaksi přirozeně a souběžně s tělesným vývojem zhruba do našich třiceti let. Od 30. roku věku je potřeba se více individuálně snažit a projevovat zvýšenou aktivitu. Je to právě Slunce, vládce roku 2010, představující naše duchovní narození – náš život ve slunečním světě. Skutečně můžeme začít prožívat potřebu přijít na to, jak a čím bychom mohli svůj život prozářil, více rozsvítil. Jestliže přistoupíme k této výzvě aktivně, potom začínáme cítit hlubší smysl života. Potvrzující mohou být i reakce lidí, nacházejících se v naší společnosti, kteří budou cítit, že se více hřejí na výsluní našeho slunce a budou se cítit v naší společnosti příjemně. Povzbuzující může být i zjištění, že  kolem sebe následkem osobní proměny budeme mít také i my, stále více lidí, v jejichž svitu se budeme cítit mnohem lépe. Je před námi čas, kdy již nemáme chuť komukoli nebo čemukoli otročit a podle toho, jak hluboko jsme se do různých podob otroctví v předchozích letech dostali, se nyní můžeme osvobozovat a udělat pro sebe to, co pro nás nikdo na světě udělat nemůže – probudit se a být šťastni nebo alespoň pro začátek spokojenější. Pokud rok neprospíme, můžeme si dokázat uvědomit svůj střed, své vyšší já. Každý z nás je přirozeně vybaven a připraven se stále celý život učit a získávat další, nové zkušenosti a vlastnosti. Po třicátém roce věku už záleží, jak jsme si řekli, na našem větším vědomém přičinění a usilování. V dřívějších časech jsme se my lidé od sebe příliš neodlišovali osobními vlastnostmi, ale věkovými a společenskými kategoriemi a nyní žijeme ve 21. století, tak bychom si pomalu mohli začít přivykat na myšlenku, že žijeme v době, kdy být individualizovanou osobností není nic nedosažitelného. Co je pro mne v životě skutečně důležité? To bude stěžejní otázkou letošního roku.

Merkur v Kozorohu, s kterýmžto planetárním postavením mimo jiné rok začíná, může u některých lidí podle jejich povahy více či méně odstartovat obavy a strachy, se kterými ovšem bude třeba se vypořádat. Zde záleží na našem základním nastavení, zkušenostech a k tomu je třeba přihlédnout. Pokoušejte se přistupovat k situacím, které vám eventuelně berou klid a sebedůvěru, jako k výzvám, ke kterým je třeba se postavit čelem a vypořádat se s nimi tak nejlépe, jak budete umět. Nebude pro vás poté ani tak důležité, co se stane, jako to, jak se k té situaci osobně postavíte a jak ji budete řešit. Důležité bude stále více si uvědomovat motivace svého jednání a osobně za ně ručit.

Inspiraci pro tento rok můžeme čerpat nejenom z postavení planet počátkem kalendářního roku, ale třeba také z pohledu na symboliku Slunce. Každý z nás máme určitou sumu životních zkušeností a pod vlivem slunečního principu jsme vybaveni k tomu, abychom moudře přijímali proměny, kterými během života procházíme. Máme před sebou výzvu přistupovat k životu s otevřeným srdcem a moudrostí a ne povrchním a prázdným rozumováním. Láska a soucítění je téma roku a tak si pro sebe udělejme tolik času, kolik bude třeba, abychom si k tomuto tématu vytvořili intimnější vztah. V konkrétních změnách si poté radostně užívejme svého nového postoje k sobě a životu.

Nejsou na nás kladeny přemrštěné požadavky, jak se mnohdy říká, spíše se ukazuje, že dochází k podceňování člověka a jeho schopnosti reagovat tvůrčím, originálním způsobem na celkové odlehčení, které nastalo po roce 1990. Nyní vidíme, že je třeba se zaměřit na oblast smyslu a hodnot, což je vždy v přímém vztahu k aktuálnímu duševnímu zdraví jednotlivce. Strádáme postupným ochuzováním instinktů, které už ne každému z nás říkají co musíme udělat, ale slábnou i tradice, které člověku říkají co je dobré udělat. Přičemž mnohdy stačí si uvědomit co chceme a jednoduše se navzájem nenapodobovat díky duševní lenosti a slovo iniciativa začlenit do každodenního užívání. Nuda byla již v minulém století označena psychology za neurózu budoucnosti a nyní na konci prvního desetiletí 21. století je již zřetelně se projevující realitou.

S přihlédnutím k postavení planet k 1.lednu 2010 se můžeme každý zamyslet nad výzvami a připomenutími, které nám astrologie může poskytnout. Navrhuji třeba zkusit pracovat s následujícími větami jako s meditačními tématy, díky kterým si můžeme uvědomit svůj postoj k výzvám, které planetární rok 2010 přináší.

- co dělám pro zdraví svého srdce, do jaké míry obavy a strach ohrožují mé zdraví?

- dopřávám si dostatek pohybu na čerstvém vzduchu nebo je u mne na prvním místě kariéra?

- mám potřebu opanovat co největší množství lidí?

- jak snadno se rozhoduji a umím před očima udržet svůj cíl?

- umím se poučit z minulosti, aby mě nemusela poučit budoucnost?

- když mi život dává důvod k pláči, umím mu ukázat, že mám více důvodů k smíchu?

- medituji o smyslu pravdy, skromnosti, obětavosti a důvěry v budoucnost?

- jsem zdvořilý a umím říkat lidem něco přívětivého?

- jakou roli hraje v mém životě sobectví a obava o osobní dobro?

- ničím si mezilidské vztahy malým sebeovládáním a neschopností projevovat city?

- umím se chopit obyčejných příležitostí a udělat z nich věci neobyčejné?

Všimněme si také konjunkce Chiron – Neptun – Jupiter a dejme toto postavení planet do souvislosti s našim osobním životem. To nás přivede k potřebě pustit do svého života ozdravující víru, umění, vyšší lidské názory, filosofii a potřebu realizovat své ideály. K tomu, abychom tuto potřebu pociťovali, není nutné studovat astrologii, to všichni cítíme jako významnou výzvu současné doby. Astrologie tuto nyní všeobecnou potřebu a výzvu, jazykem sobě vlastním umí pouze konkrétně pojmenovat. Rok 2010 dává každému člověku bez ohledu na způsob vnímání světa příležitost se osobně přičinit ke zlepšení svého života a života kolem sebe.

 

 

 

Beran

Milí láskyplní a netrpěliví Berani, v tomto roce lze doporučit směrovat svou energii k vlastnímu zviditelnění se především díky nějaké společenské funkci, kterou přijmete a budete jí věnovat maximální pozornost. Nezavrhujte neuváženě nabídky a možnosti a zkuste se jimi zabývat dříve, než dáte konečnou odpověď. Především bude třeba užívat svou přirozenou autoritu a cítit se dobře také v rodině. Smysl pro domov a rodinu budete projevovat každý vlastním osobitým způsobem. Důležité bude zájem vůbec projevovat a přiznat si, že vám o rodinné zázemí, domov a projevování citů opravdu jde. V rodině i na pracovišti se můžete zbavit nejistot a strachů, plynoucích z eventuelního zneužívání své ochoty a vstřícnosti. Obavy z vlastní nedokonalosti by mohly narušovat vaše sbližování se s lidmi a vytváření důležitých nových společenských vazeb, které mohou mít nezanedbatelný vliv na postup ve vašem společenském postavení. Je-li to ve vaší povaze, potom se můžete nechat vést a motivovat lidmi, kterým dáte hlubokou vnitřní důvěru, která je potvrzena zkušenostmi s dotyčnou osobou. Podlehnutím různým obavám a strachům si můžete dost významně zpomalit a komplikovat letošní osobní vývoj. Vládce vašeho znamení Mars vám nabízí vytvořit si své publikum, které od vás na oplátku bude očekávat větší sebedůvěru a prosazování svých plánů a jejich dotahování až do vítězného konce. Lze doporučit, zvolit si pro volný čas některou z možných mimopracovních aktivit, které se budou nově nabízet mnohdy i v bezprostřední blízkosti vašeho domova. Možná objevíte pro vás přitažlivou zájmovou činnost, u které jste si doposud nevšimli, že se odehrává přímo před vašima očima. Pro letošní rok máte v otázce partnerských vztahů příležitost ke zkvalitnění vztahů, k jejich prohloubení a také se seznámíte ze zkušeností, že není třeba želet ztráty kontaktů s lidmi, kteří za vašimi zády hovoří jinak nežli přímo s vámi. Vše je naladěno tak, aby ve vašem životě zůstalo pouze to, co je upřímné a ryzí. Opět se přesvědčíte, že není třeba čekat, až budete naprosto dokonalí, jste láskyhodní takoví, jací právě v každém okamžiku svého života jste. Všímejte si,  jaké nové okolnosti vstoupí do vašeho života během prvních dvou měsíců po vašich narozeninách a podle toho, jaká budou vaše rozhodnutí, se tyto okolnosti ve více či méně intenzivní podobě opět mohou vrátit k dořešení před koncem kalendářního roku. Nestačí pouze snít o skvělé budoucnosti, vneste do oblasti svých plánů více konkrétních rozhodnutí a činů. Důležité bude, abyste se dokázali odpoutat od nespolehlivých nebo nejistých a podrážděných lidí kolem sebe a dali více na svou intuici, schopnosti, vědomosti a časem pozitivně prověřené vztahy. Na konci tohoto roku budete mnohem trpělivější než tomu bylo doposud. Krásný rok, na konci kterého si budete moci  více věřit.

 

 

 

Býk

Milí Býci, jestliže jste byli plní pochybností o vlastní hodnotě a o hodnotách, na kterých se dnešní svět učí porozumět svým potřebám, letos se můžete dočkat významného posunu. Váš hodnotový systém se může významně upravit v takové míře, která je pro vás prospěšná k vašemu dalšímu osobnímu růstu. Zejména vy, kteří jste během minulého roku dali přednost vyzískat pro sebe něco, co mělo pro druhé více citový nežli finanční význam a díky svém sobeckému snažení jste uspěli na něčí úkor, tak zejména vy budete mít letos příležitost svůj hodnotový žebříček významně upravovat. Budete-li tuto nápravu vnímat bolestně či se cítit ohroženi ve svých základních potřebách, potom těmto lekcím života věnujte obzvláštní pozornost, aby se nemusely opakovat častěji, nežli by vám bylo příjemné. Čím dříve pochopíte souvislosti na sebe navazujících událostí minulých let, tím dříve opět získáte pevnou půdu pod nohama. Čeká vás nejeden zážitek s lidmi z vaší rodiny nebo širšího příbuzenstva, který vám dá popud se v nejednom případě významně zamyslet nad svým viděním světa. Nemělo by to být na závadu ani vaší profesi, protože může přijít výzva se účastnit nějakého nového projektu nebo více zviditelnit svůj cit pro řeč a dramatičnost projevu. Důležitá bude objektivita, protože přehnaná subjektivita a výřečnost nepodložená kvalitními informacemi, by naopak mohla vašim pracovním místem povážlivě otřást. Seriózně předkládejte veřejnosti to, co jste se až doposud ve svém oboru naučili, přinese vám to i inspiraci k novým názorům a pracovním metodám v oboru. Někteří budete mít stále ještě přetrvávající potěšení ze studia a tak není vyloučeno, že léta studií si o nějaký čas ještě prodloužíte o další stupeň vzdělávání. Druzí zase konečně budou mít všechny podmínky k tomu, aby mohli cestovat a splnit si v tomto ohledu své dávné sny a touhy. V souvislosti s cestováním by mohlo dojít k seznámení se s laskavým člověkem, se kterým poznáte co všechno obnáší, když člověk zastává větší společenskou roli. Není vyloučeno, že si uvědomíte, jaké ambice jste měli, když jste se rozbíhali do profesionálního života a lze předpokládat, že v tomto ohledu by mohlo z vaší strany dojít k významnému rozhodnutí. Vaše práce bude vyžadovat pečlivost a soustředěnost nejenom na pracovišti, ale také v domácnosti a ve volném čase, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům z nepozornosti nebo z sebepřeceňování. V případě pocitu unavující rutiny nebo stereotypu, se zamyslete nad možnými inovacemi dotyčné aktivity. To bude důležité pro udržení si dobrého zdraví nebo k tomu, abyste předešli včas onemocnění. Kdo měl v roce 2009 zdravotní problémy v oběhovém systému a nedoléčil onemocnění nebo si ještě doposud pořádně neodpočinul, by měl ve svých rozhodnutích přihlížet k aktuálnímu zdravotnímu stavu a nepřepínat své síly. Opatrnost a péči o zdraví lze doporučit také těm z vás, kteří máte sklony k otékání dolních končetin, zejména v oblasti kotníků. Přejeme krásný a bohatě prožitý rok 2010.

 

Blíženci

Milí Blíženci, zejména vy, kterým někdy chybí sebedůvěra, letos můžete učinit významný pokrok. Doposud jste někteří mohli dost často skrývat svou nejistotu za nekontrolovatelným přívalem slov a potřebou nezávazně bez přijetí osobní odpovědnosti komentovat dění kolem sebe. Nestačí o problémech pouze hovořit, je dobré je také řešit. Dnes již víte, že takto svou nejistotu skutečně neskryje, třebaže v minulosti takový způsob mohl mít občas i krátkodobé výsledky. Kdo jste „zabíjeli“ čas koníčky různého druhu, jenom proto, že jste nevěděli o jiném způsobu, jak si přivodit třeba i přechodné pocity uspokojen, letos poznáte, co vás uspokojuje mnohem více a smysluplněji. Vaše aktivity budou  moci činit potěšení a radost nejenom vám, ale také lidem kolem vás. Začínáte mít pocit, že jste skutečně užiteční. Budete trávit více času než doposud pátráním a hledáním, co se skrývá pod povrchem slov. Doposud jste se mnohdy takovémuto pohledu na mezilidskou komunikaci dostatečně  nevěnovali a mnozí dokonce vyhýbali. V tomto roce to může být pro nejednoho z vás poznaná nutnost. Skryté motivy již nebudou tolik skryté a i vy budete pro lidi ve vašem okolí více čitelní. Proto lze doporučit rozvíjet takové vztahy, které, které budou pro vás i druhé oboustranně příznivé a povzbuzující. Kdo z vás potřebujete mít své publikum, abyste v životě něco dokázali, dejte své potřebě přiměřenou míru. Netrpělivá snaha překřičet druhé i když nebudete zrovna v právu a přehnaně ostrý jazyk, by vám váš pokrok spíše zmařily. Ostrý jazyk byste mohli konstruktivně uplatnit v oblasti zasazování se za práva, která jsou na vaší straně nebo v zájmu většího celku. Návyky vytvořené v dětství budou mít na nejednoho z vás opět zvýšený vliv a tak se zkuste včas zastavit a uvědomit si, zda nezneužíváte nálad svého okolí ve svůj prospěch. Spíše je možné dokázat vycítit potřeby druhých lidí a aniž byste sami sebe zbavili vnitřní svobody, je spíše dokázat dobrovolně realizovat. Z takových splněných přání budete mít i vy osobně velké potěšení. Dojde-li ve vašem případě k nějaké osobní krizi, potom lze doporučit jasné a přímočaré řešení, kde nedáte prostor zbytečným průtahům. Letos se nic nevyřeší samo od sebe tím, že necháte věcem volný průběh. Někdo z vaší blízkosti se dostane díky dřívějším aktivitám do nesnází a zde budete stát před dilematem, zda mu pomoci či nikoli. Vztahy by v tomto roce mohly mít zřetelné prvky boje o moc a ovládání druhých lidí nebo můžete být sami ovládáni. Bude záležet na jaké straně stojíte a jaké jsou vaše životní hodnoty. Přiměřená tolerance a účelné využívání energie, jsou vaši letošní pomocníci, kteří vám budou neustále k dispozici, bude záležet pouze na tom, zda je budete zapojovat do svých aktivit, nebo zda propadnete nekontrolovatelné pýše. Neoslabujte svou nervovou soustavu podceňováním zdravého životního stylu.

Pěkný rok 2010 plný ničím nerušené komunikace.

 

 

Rak

Milí Raci, zejména vy, kteří nežijete pouze pro uspokojování svých potřeb a umíte se spojovat s druhými k dosažení úspěchu v nějakém společném projektu, si letos můžete přijít na své a zúročit své zkušenosti a vědomosti v míře, která bude více než jen uspokojující. Vy ostatní, kteří někdy předstíráte znuděnost nebo lhostejnost, si uvědomíte, že za tyto průhledné manévry skrýváte svou nejistotu, a že jen málokdo nebo pouze skutečný přítel vám dá najevo, že vás prohlédl. Pramení to mnohdy z toho, že vás druzí lidé, když vidí vaše přecitlivělé reakce na situaci, nechtějí ještě více ranit a už vůbec si proti sobě pustit vaše mrzoutské reakce. Kdykoliv se začne hovořit o vašich citech, tak lidé kolem si nemohou být jisti, zda se nestanou ve vašich očích viníky vaší nespokojenosti nebo ublíženosti. Obklopte se letos co největším množstvím lidí, kteří se svými emocemi již zacházet umějí a učte se od nich v každé zdánlivě obyčejné a běžné situaci. V této oblasti se bude děj roku odvíjet především podle vašeho doposud prožitého života a nabytých zkušeností. Nemusí  to někomu třeba připadat zrovna fér, ale mrzouti by mohli být ještě mrzoutštější a nespokojenější a vy, kteří se umíte vědomě a dobrovolně ukáznit, ještě činorodější a spokojenější. Kdo se budete chtít zbavit nějakých návyků, které vás obtěžují nebo komplikují mezilidské vztahy, tak letos je pro úspěšně zvládnuté aktivity tohoto druhu cesta otevřená. Z péče a opravdového zájmu o druhé, vám letos může jít i celkem příjemné materiální zabezpečení. Intimní citové vztahy s druhými lidmi budou velmi důležité zejména pro ty z vás, kteří se ještě někdy pohybujete v extrémních citových výkyvech. To, co považujete za své vyzrálé hodnoty, je vaše zkušenost a proto se pokuste včas vzpamatovat, kdybyste eventuelně  začali propadat potřebě fanaticky tyto hodnoty prosazovat jako jediné možné a jediné správné. Záležitosti druhých lidí a spravování jejich majetku vykonávejte raději pouze když je to vaší profesní a pracovní náplní. V ostatních případech pouze po rozumné a zralé úvaze a smlouvou podložené dohodě s druhou stranou. Samozvané vložení se do záležitostí druhých lidí letos může spustit lavinu nepříjemností, které by spotřebovaly větší množství vaší energie, nežli by si vaše zdraví mohlo dovolit. Chcete-li prožít rok bez finančních problémů, potom je vidět cesta, která vede skrze domluvu a ne odmítáním názorů druhých jenom proto, že nejsou vaše. Vše by mohlo eventuelně vygradovat soudními procesy, kterým by bylo skutečně moudřejší se letos vyhnout. V podstatě k právním přím a soudním procesům raději ani, bude-li to jenom trochu možné, nenechat dojít. Pozor na lehkomyslný a prospěchářský úhel pohledu na záležitosti, které budete řešit.

Krásný rok 2010 plný pohody a souznění.

 

 

 

 

Lev

Milí Lvi, pro okázalé činy již není nutné hledat aplaudující publikum. Nastartujte se raději hned počátkem kalendářního roku na vyšší výkonnost. Již víte, že letos bude třeba svést zápas o sebe samé a bojovat sami za sebe s přihlédnutím k tomu, jaký máte vliv na okolí. Někteří někdy podléháte většinou z potřeby nepřehlédnutelnosti přehnanému nadšení. Podléhat záchvatům velkorysosti anebo se umět upřímně a plně radovat z každého dne svého života, v tom je rozdíl, který letos můžete naplno zažít. Rozhlédněte se hned ze začátku nového roku kolem sebe a můžete ve svém okolí objevit lidi, kteří jsou v některém oboru svého konání skutečně dobří. Naučte se jim projevit obdiv, úctu nebo respekt pro jejich dílo. Všímejte si, jestli sami konáte cokoli, co je hodno obdivu nebo respektu, protože se vám vše může vracet v míře, která vám dá nové síly k projevení vlastní tvořivosti. Každoročně s počátkem nového roku se nacházíte více než šest měsíců po svých narozeninách a vidíte, kam jste to od posledních narozenin dotáhli, jak jste dokázali naložit se svým narozeninovým předsevzetím. Letošní Saturn vám pomůže přesně a jasně formulovat myšlenky a neztratit ze zřetele smysl toho, co chcete sdělit. Zaměříte-li se na podstatu věci, můžete ze svých studií nebo speciálních poznatků udělat závěry, které budou přínosem nejenom vám. Většina z vás se zřejmě zbavovala obav z nových míst a zkušeností díky zvýšené touze po dalším poznávání světa. V letošním roce můžete zkušenosti promítat především do nově směrované práce. Pokuste se věnovat maximum volného času aktivitám směřujícím k celkovému ozdravení organismu. Především čilý krevní oběh a zdravé srdce budete potřebovat pro každodenní oslavování života. Ze vztahů s druhými lidmi se nabízí užitečné příležitosti a možnosti. Bude důležité, zda přátele používáte pro realizaci svých záměrů nebo jestli s nimi společně prožíváte každodenní životní výzvy. V oblasti hledání transcendentních pravd, můžete mít kolem sebe stále více lidí stejného nebo podobného způsobu myšlení. Ostatní zase mohou začít pociťovat stále intenzivněji potřebu se účastnit na nějakých reformních projektech a přispět osobně třeba i jen ke zlepšení zdánlivé každodennosti. Touha po opravdovosti a upřímnosti toho, co druhým říkáte a co od nich zpětně slýcháváte je stále intenzivnější. Nejproduktivnější cesta je začít sami od sebe a nestýkat se s lidmi, kteří vám nerozumí a ani vy netoužíte s nimi souhlasit vzhledem k rozdílnému hodnotovému pohledu na život. Bude se proto zřejmě dost často jednat o potřebu osvojit si schopnost respektovat druhého a slušně dát najevo, že s ním nesouhlasíte, přičemž mu právo na jeho názor neupíráte. Mnohá přání, která vás letos napadnou, se vám mohou plnit rychlostí, která vás příjemně překvapí.

Přejeme rok naplněný zářící radostí ze života.

 

 

 

Panna

Milé Panny, z počátku roku se můžete cítit nejisté, což bude v konečném důsledku dobré k tomu, abyste se pokusili si uvědomit, že slabost pramení především z chaosu a nejasností, kterými si zmatek působíte, byť mnohdy i zcela nevědomě. Doporučit lze opatrnost, aby potřeba upoutat pozornost posluchačů neutrpěla díky formě projevu, kterou zvolíte. Proto bude u mnohých z vás třeba svůj zájem zaměřit především na způsob komunikace. Obsah vašich sdělení je ve valné většině v pořádku a má svou opodstatněnost, dlužno si však připustit, že mnohdy hnáni touto opodstatněností si nevšimnete, že je váš projev  vnímán druhými lidmi jako násilný. Toužíte po nastolení řádu a nejedni z vás si letos uvědomí, že je třeba začít sami u sebe a ostatní se dříve či později k vám přidají. Pozor na to, aby vaše vztahy v tomto roce neměly prvky ovládání, vypočítavosti a kategorických soudů. To byste se příliš dopředu nepohnuli. Máte letos k dispozici mnoho síly, vůle a tak si ohlídejte, abyste je neužívali k nekompromisnímu a bezohlednému udržení záležitostí ve svých rukou. Uvolit se pustit z rukou vše co již nemáte sílu udržet, může nyní být jedna z mála možností, jak situace již neudržitelné, řešit. Važte slova také v lásce a můžete dojít k poznání, v čem jste vy pro partnera a partner pro vás důležití pro další soužití. Oba nyní potřebujete dostatečný prostor k sebevyjádření a lze doporučit, abyste měli každý své zájmy a koníčky a jeden nebo více společných. Svůj smysl života můžete nalézat každý den i v té zdánlivě nejmenší maličkosti. Uvědomujte si průběžně, zda neotročíte potřebám nebo představám někoho druhého a jak se při takovýchto činnostech cítíte. Vykonáváme-li své opravdové životní poslání, nelze být při nastolení rovnováhy mezi všemi našimi životními aktivitami unavení nebo dokonce vyčerpaní. Jsme-li unavení a utrmácení, potom nečiníme to, co nám přísluší ze své podstaty činit. Zde se vám nabízí velký prostor k tomu, abyste se únavně neutápěli v kolektivních postojích. Zkuste se spoléhat milé Panny v tomto roce v okamžicích vašeho pro vás osobně důležitého rozhodování především na sebe, na to, co říká srdce a na to, jak je bystrý váš rozum a pomůžete sami sobě nejlépe. Budete mít kolem sebe dostatek informací a studijních možností, abyste byli v oblastech, které potřebujeme znát nebo vás zajímají, dostatečně informováni. Obavy a strachy z nemocí, respektive z toho, že nevíte, jak nastolit dobré zdraví, by vám letos mohly pomoci se tímto tématem začít zabývat bez veškerých pověr a předsudků. Podaří-li se vám zvládnout téma nadměrné kritiky a také sebekritiky, přestanete-li ztrácet čas bojem proti zastaralým postupům u druhých lidí, zbude vám dost energie pustit se s velkým nasazením do práce na vlastních projektech. Prospějete tím nejenom sobě, ale příkladem na vlastních změnách, také druhým lidem. Neobávejte se, že vaše zkušenosti nebudou zveřejněny, život už si cestu najde i bez vašeho usilování.

Pěkný rok, ve kterém bude druhým k užitku vše, co je dobré ve vás.

 

 

 

Váhy

Milé Váhy, které se mnohdy znepokojujete svou údajnou nerozhodností. Je to především důsledek toho, že se chcete rozhodnout správně a svět nabízí tolik možností a nechcete vypadat před světem jako slabí lidé. Toužíte po souladu, půvabu, veselém a souladném životě a vše vulgární, hlučné, rozkladné a zahálčivé, vás zneklidňuje a vyvádí z rovnováhy. V tomto roce jste schopni více nežli kdy jindy poznat, co můžete do vztahů s druhými lidmi vkládat a co můžete od vztahů očekávat. Zodpovědné a vážně míněné aktivity vás přivádějí do příjemné nálady. Vaše emocionální potřeby budou v tomto roce dost výrazně ovlivněny tím, jak uspokojivé jsou vaše vztahy s matkou, ženami a vztahy všeobecně kolem domova. Toto prostředí je vhodné nyní harmonizovat, abyste se cítili v této oblasti co nejbezpečněji, jelikož je v následujících letech před vámi výzva například založení rodiny. Bude zřejmě všeobecně významnou otázkou zvládnout uvědomění si, proč mám s lidmi v naší rodině společné rodinné kořeny a co z toho pro mne do budoucna vyplývá? Nyní si zřejmě více či méně intenzívně uvědomujete, že společnost nemůže dostát vašim osobníma niterným potřebám. Všechny dosavadní zkušenosti z rodiny bude třeba bezpečně integrovat do kolektivního života. V tomto roce proto je moudré neunikat k řešení skupinových zájmů dříve, než budete umět zvládat své vlastní potřeby a zájmy a konkrétně je realizovat ke své maximální spokojenosti. Podle toho, jak budete prožívat svůj rodinný a příbuzenský život, se bude odvíjet to, jak  budete schopni se adaptovat na podmínky okolního světa, zejména kolik budete mít sil pro proměny ve vaší profesi a zejména na pracovišti. Bude důležité, abyste neztratili svou společenskost a chuť být prospěšní a vstřícní, když bude někdo potřebovat vaši pomoc. Proto bude pro vás prospěšné dokázat se naučit vyjadřovat své citové pohnutky a nehromadit v sobě až na doraz nespokojenost a přetlak z nevyjádřeného. Laskavost, vstřícnost, vkus a cena domova jsou do jisté míry ovlivněny tradicí prostředí, ve kterém jste vyrůstali a tak bude dobré si toto uvědomit a konkrétně jasně si formulovat své skutečně vlastní potřeby, vkus a cenu domova sami za sebe. Snaha vydobýt si zázemí  třeba i za cenu dramatických projevů, se dá očekávat, protože si své místo v rodině prostě potřebujete najít. Proto sledujte, zda těmto starým zaběhaným mechanizmům neotročíte nebo zda diktátorsky nezotročujete své rodinné prostředí jenom proto, že si myslíte, že na to již máte věk, autoritu z dosažené kariéry nebo finanční zabezpečení. Co si myslíte, že vás opravňuje vyžadovat, aby vás druzí museli poslouchat?  Neoplácejte domněle zlé z dětství, novým zlým jenom proto, že si myslíte, že na to máte právo.

Přejeme krásný, vyrovnaný rok, ve které budete mít v pořádku nejenom rodinný život.

               

 

 

 

Štír

Milí Štíři, kteří se někdy zbytečně přehnaně staráte o druhé více nežli o sebe samé. V tomto roce je před vámi výzva použít svůj pronikavý úsudek a jestliže máte dojem, že jím nedisponujete, potom udělat maximum proto, aby se váš úsudek co nejvíce zkvalitnil. Budete mít zřejmě nejednu příležitost prosadit své představy a bude záležet na tom, jaké prostředky k tomu zvolíte. Máte možnost čerpat především z loňských zkušeností, z toho, jakými prostředky jste se prosazovali a jaké to přinášelo důsledky. Napovrch pronikne ponejvíce vše, co jste si v okruhu své rodiny a v partnerském životě idealizovali více, než je v současné době únosné. Pozor na společenské spekulace a utopie, nyní je pro vás vhodnější spíše rozvíjet konkrétní myšlení a jasně, zřetelně formulovat nejenom své požadavky. Vaše odpovědi by měly být raději jasné a formulovány tak, aby nešly vysvětlovat dvojznačně. To, jakým způsobem jste vychovávali své děti nebo vy svobodní, žili své partnerské vztahy, se nyní promítá do konkrétních nových výzev. Před mnohými z vás, kteří jste již založili rodiny, je výzva zaujmout ke svým, třeba dnes již dospělým dětem poněkud netradiční přístup. Vy, kteří máte založení rodiny před sebou, neodlehněte touze vychovávat je natolik originálně a nekonvenčně, že by se to na vašich dětech negativně podepsalo. Vaše nedůvěra k masovým zvykům, trendům a návykům, by vás pokud to dokážete, neměla zbavit rozumného uvažování. Jestliže máte nějaké problémy pracovního nebo finančního rázu, potom se raději pokud to dokážete, nevymlouvejte na to, že na vás dopadly celospolečenské změny a vy jste v tom nevinně coby oběť společnosti. Všeobecně pro vás v celém ročním cyklu platí upozornění, abyste nezraňovali sami sebe tím, že budete bezhlavě útočit na lidi, kteří se vůči vám eventuelně ukáží jako nečestní, neupřímní. Zkuste přijmout možnost seriozně, spolehlivě a s lehkou hravostí vytvářet nové mezilidské kontakty a pokud možno přinést něco nového, co povede k posunu a dynamičtějšímu vývoji. Kdo z vás dovede partnerovi dopřát další vývoj a růst nejenom profesní, se letos zaslouží o významné zlepšení v mezilidských vztazích, ale svým příkladem i všude tam, kde tohoto vašeho konání budou lidé svědky a budou tak mít příležitost si z toho vzít i pro sebe něco k zamyšlení. Nemějte obavy, že vám nebude odpuštěno tam, kde cítíte, že jste něco v minulosti nezvládli. Dnes byste již byli schopni lépe situace řešit a toto uvědomění postačí vyjádřit a vše se může v dobré obrátit. Lidé, kteří jsou pronásledováni pocity viny, by mohli ve vašem životě zabírat dost místa a tak bude třeba začít minulost řešit více spontánně a bez zadních vrátek, až do zdárného zakončení. Nenechte se vyprovokovat lidmi, kteří by mohli zkoušet až kam mohou zajít a co všechno vydržíte.

Přejeme vám rok, ve kterém můžete ukázat, že máte cit pro nevšední aspekty života. Pokud do svého světa vpustíte ty, kteří na to čekají, vše dobře dopadne.

 

 

 

Střelec

Milí Střelci, chcete-li se letos zbavit zase o kousek více svých znepokojení, úzkostí a přestat se trýznit katastrofickými scénáři, které umíte vytvářet kdykoliv a na počkání, letos k tomu budete mít nejednu příležitost. Někteří z vás jsou lidmi plnými rozporů a protikladů. Potřebujete pro získávání nových zkušeností vyhledávat stále čerstvé novinky  a zážitky a pokud možno se stále jinými lidmi. To nevylučuje, že  stále hovoříte o tom, že toužíte po klidu a ideálním soužití s jedním partnerem a okruhem stálých věrných přátel. Ideály, principy a filosofické otázky, jsou témata, která vám nedají spát a stále hledáte nové odpovědi a zkušenosti. Nejinak tomu bude i v letošním roce. Zřejmě však většina z vás bude omezovat toto hledání na získání toho, čemu říkáte osobní svoboda. Důležité bude, abyste neztratili kontakt s realitou, protože výzev bude dostatek k tomu, abyste se ve svém hledání mohli ztratit. Pozor si dejte zejména na samozvanou misionářskou činnost tam, kde o to vaše okolí nejeví přílišný zájem. Váš expanzivní život nebude příliš omezován konkrétními vlivy, bude záležet pouze na tom, zda budete svým nutkavým potřebám podléhat či zda je již dovedete ovládat a korigovat. Téma života, co pro mne znamená hmotná existence a jak si ji zajišťuji, se ukazuje jako nosné téma roku. Především lze doporučit, abyste se pokusili co nejlépe využívat vlastní zdroje a své schopnosti a dovednosti. Naučíte se tím vážit si vlastních kvalit a schopností. V partnerství, při uzavírání smluv všeho druhu, při spolupráci byste se mohli stát více nestrannými a méně činit nátlak na druhé lidi. Opatrnost lze doporučit při sklonech k připoutávání se k druhým lidem, protože ne každý bude umět a ne každý bude mít tu potřebu žít vztah tak intenzivně jako vy. Toužíte žít své sny a tak se pokuste vyvarovat toho, abyste je pouze a jenom napodobovali. Pozor na to, abyste do vztahů nevkládali prvky ovládání. Majetkové záležitosti a rozhodování se, v jaké míře budete chtít čerpat ze zdrojů vašich předků a mít zájem na jejich majetku, bude sice společné téma Střelců, ale k tématu se každý budete stavět podle dosaženého stupně uvědomění. Ne jedné straně je možné sklouznout do hrabivosti a očekávání darů a výpomoci od rodičů nebo příbuzných, na druhé straně je možné zvolit zvýšení osobní výkonnosti. Pozor na kalkulaci s city blízkých lidí a rozhodování se podle toho, co za to. Sňatky nebo mezilidské vztahy z rozumu, by nemusely mít dlouhého trvání a v důsledcích byste se cítili nepochopeni nebo podvedeni, zejména když odvaha k dobrodružstvím vás stále neopouští. K tomu vám však nemůže dělat asistenci ten, na koho si ukážete prstem, ale ten, s kým se na celé akci dobrovolně společně domluvíte. U některých z vás může přijít chuť návratu z ciziny zpět do vlasti.

Přejeme vám rok, ve kterém budete dbát na kvalitu, hloubku a spolehlivost ve vztazích, aby nebylo třeba se vracet v žádném ohledu vašeho života.

 

 

 

Kozoroh

Milí Kozorozi, díky obavám, že nedosáhnete vrcholu svých plánů, není třeba otročit kdekomu v okolí. Zkuste zaujímat svá vlastní stanoviska nejenom ve svém vnitřním světě, ale letos především navenek. Pocit, že žijete smysluplný život vám dá především to, když seberete odvahu nesplynout ve svém okolí s lidmi, kteří se bojí žít. Prosazení se, vám nese také zlepšení zdraví. Někteří lidé ve vašem okolí by se vás mohli pokoušet citově vydírat, zejména by mohli být úspěšní ti, kteří na vás měli vliv ve vašem dětství a zde bude třeba, abyste dokázali se necítit provinile, jestliže jste to v životě ve svém rozvoji dotáhli dále nežli oni. Dárky, dary a různými úsluhami si lásku nekoupíte. Bude záležet na tom, kolik jste toho v životě až doposud prožili a zažili, protože na neznámých místech a ve styku s lidmi, kteří mají jiný, výrazně odlišný styl způsobu života, byste se mohli cítit nejistě a svázaně. Štěstí přeje varovaným a předem připraveným a tak až konkrétní situace nastane, bude záležet jenom na vás. Nelze zcela vyloučit, že se nebudete zajímat i tématy dalšího posunu v životě. Jedni budete uvažovat o založení rodiny, druzí budete sbírat odvahu odstartovat vlastní kariéru. V kariéře by mohla hrát nezanedbatelnou roli touha po užívání kvalitnějších výrobků, u některých by mohlo jít o potřebu zažít zkušenost přepychu. Vše se bude odvíjet od toho, kde cítíte, že jste se šidili nebo kde jste dopřávali druhým to, co jste sami sobě odpírali. Takže zde v těchto oblastech můžete dojít k poznání a nastolení rovnováhy. Kdo jste se již rok nebo dva připravovali na vedoucí postavení a jestli jste nasbírali podle svých představ a měřítek dostatečné zkušenosti, tak se můžete odvážit stát v čele nějaké skupiny a pracovat v těsnějším a odpovědnějším postavení s druhými lidmi. Máte před sebou všechny předpoklady k tomu, abyste rozvinuli své vlohy a víc pro vás astrologie udělat nemůže. Všechno ostatní pro sebe musíte udělat vy sami. V životě se stane jenom to, co uděláte. Vše nasvědčuje tomu, že po delší dobu, krok za krokem připravovaný úspěch by se v roce 2010 měl dostavit. Z opozice mezi Marsem a Jupiterem  v konjunkci s Neptunem, můžete vy dovednější udělat účelné užívání energie, soustředíte se na vytčený cíl a nebudete se zraňovat sebetrýznivými myšlenkami, když kolem sebe uvidíte lidi, kteří vám závidí, nepřejí nebo kladou do cesty překážky. Tolerancí a respektováním života druhých lidí, letos zmůžete velmi mnoho. Respekt přeci neznamená se s nimi ztotožňuji nebo slevuji ze svých plánů. Jestliže jste někoho v minulých letech podporovali v takové míře, že si na vaši podporu přivykl natolik, že se nyní sám přestal snažit, potom neváhejte učinit jednoznačné rozhodnutí, když to budete sami za sebe považovat za správné.

Přejeme vám rok,ve kterém se vaše pole působnosti rozšíří do takových prostor, ve kterých se budete dobře cítit.

 

 

Vodnář

Milí Vodnáři, odtažitostí, pýchou nebo rezervovaností si škodíte a okolí vás může vnímat k vašemu překvapení a velké nelibost jako nadřazené a povýšené. Svým abstraktním představám budete potřebovat dávat konkrétnější formu. Mějte jasný názor na to, co chcete dotáhnout do zdárného konce, zejména, jestli jste si z loňského roku přinesli hromadu nedodělků, přes jejich výšku už ani není vidět na cestu. Eventuelní loňské nedodělky budou mít u většiny z vás kvalitu předem zaplacené práce, která dosud nebyla odvedena a dokud zde v této oblasti neučiníte nápravu, nepohnete se dál. Svými tituly, konty, společenským vlivem a podobně, letos pouze málokoho ohromíte. Bude třeba si uvědomit, co vás pojí s ostatními lidmi a vyhnout se přehánění a záchvatům zdánlivé velkorysosti. Letos za vás a pro vás nikdo nic jen tak pro nic za nic neudělá. Aktivitu budete muset vyvíjet vy a přinese vám velmi dobrou odezvu.Také pro ty t vás, kteří máte výzvy tohoto druhu již zdárně zvládnuté, se ukazuje spíše odchod do soukromí nebo stažení se do svého vnitřního světa, kde budete hledat odpovědi na otázky, proč jste to v životě dotáhli tam, kam jste to dotáhli a budete zřejmě toužit po poučení se ze svého vlastního života, abyste se mohli dále ubírat ve větším klidu a pohodě. To se zřejmě bude týkat téměř všech z vás bez ohledu na to, zda vaše výsledky životního usilování jsou pozitivní nebo jestli jste třeba prozatím méně úspěšní. Zhodnotíte minulost a poznáte na vlastní kůži, co znamenají slova, která pro vás byla doposud třeba jenom pouhou teorií. Jedná se o výrok, že všechny odpovědi nalezneme ve svém nitru, se kterým mnozí z vás ještě ne zcela souhlasí. Od letošního roku budete vědět z vlastní zkušenosti, o čem tato slova skutečně hovoří. Rozhodovat se na základě svých pocitů a dobře rozlišovat zda váš zisk z konkrétní situace bude duchovní nebo materiální, před tím nebude možné jen tak uhýbat. Přejeme vám, abyste se dokázali z toho, co vnímáte jako životní výhry a porážky, poučit, eventuelně nastolit žádoucí proměnu. Usilujete o to více či méně úspěšně již několik let a letos poznáte nutnost přímého, jasného jednání s druhými lidmi, zejména ve smyslu dodržování slova a neutíkání před závazky a výzvami života způsobem pštrosa, který co nevidí, to neexistuje. Vaše cesta vede k pokrokové, originální nezávislosti a vy, kteří jste se na ni ještě nevydali, k tomu budete mít letos veškerou podporu planet. Chcete-li docílit pokroku, je třeba odložit návyky, kterými brzdíte také sami sebe. Nestačí vizionářskými podněty startovat druhé lidi, udělejte to samé v roce 2010 také i pro sebe. Především ti z vás, kteří jste s oblibou stále dokola opakovali, já se měnit nebudu, ať se změní ti druzí, tak především vy, v letošním roce uděláte sami nejvíce změn.

Přejeme vám, aby pro vás rok 2010 byl rokem, ve kterém pro vás partnerské vztahy až nadále budou oříškem, který dokážete bezbolestně rozlousknout.

 

 

Ryby

Milé Ryby, děs a panický strach, který vás zachvacuje především z představy hmotné nejistoty, se dá i letos úspěšně léčit. Není třeba si namlouvat žádné lidumilné motivace, prostě si upřímně přiznejte, že se chcete mít dobře, zajistit se hmotně a vrátit se ke svým přerušeným aktivitám v oblasti rozvíjení vašich koníčků a zálib. Každý váš čin ať dobrý či nepovedený v sobě obsahuje zárodek něčeho nového a na tom můžete během letošního roku úspěšně stavět. Tajuplné aspekty mezilidských vztahů bude i letos téma, které vám nedává spát a tak se neuzavírejte do sebe, protože sdružování se s druhými lidmi je pro vás zdrojem poznání a zkušeností, které potřebujete pro svůj vývoj. Máte všechny předpoklady být v porovnání se současným stavem více společenští a to nejenom pro své povyražení, ale také se více angažovat ve společenských aktivitách. Jestliže vize, které ve vás zrají nejméně dva roky, stále ještě vnímáte jako realizovatelné, tak se tomu tak skutečně může v tomto roce stát. Téma o vašem vztahu k dětem nebo eventuelnímu mateřství budete zřejmě přehodnocovat a může dojít k rozhodnutí, kterým překvapíte sami sebe. Do svých plánů můžete také úspěšně zařadit téma více o sobě dát vědět, ať již reklamou, vlastním šířením slova mluveného či psaného a podobně. Netradiční skupinové aktivity vás také mohou přivést k realizaci nějakého projektu, který jste zatím odkládali protože jste se necítili být dostatečně finančně zajištěni. Snaha se změnit nebo překážky vnímat více jako výzvu než trápení, je téma, které mnohým z vás nalije energii do žil a výsledek, pochopitelně pozitivní se dostaví. Podmínkou zde ovšem bude precizní provedení všeho, do čeho se pustíte. Jinak je lépe raději od projektu, který byste jen tak ležérně udržovali při životě, raději odstoupit nebo se do něj vůbec nepouštět. Za žádných okolností letos nesahejte k jakýmkoliv únikovým metodám, alkohol, prášky, drogy a podobné jiné únikové praktiky. Opatrně s vkládáním očekávání do pracovitějšího partnera nebo kamarádů, kteří vás nenechají padnout a vždy na poslední chvíli vám zázračně pomohou se z problematické situace dostat. Nejspolehlivější pomocníci vám pro rok 2010 vyrůstají z ramen a jsou na každé straně zakončeny pěti prsty. Abyste se neutápěli ve vymýšlení, co všechno katastrofického se může stát, je pro vás přirozenější vykonat čin a poté pečlivě posoudit, jak jste tím svůj i okolní život ovlivnili. Tak vám váš život bude přinášet zkušenosti, ve kterých uvidíte jasný, konkrétní smysl. Jen je třeba nezapomenout se ze všeho dobře poučit. Vašim úkolem a výzvou tohoto roku je nalézt znovu ztracené sebevědomí, naučit se svobodně žít, aniž byste museli mít obavy, co na sebe zase chystáte za kulišárnu.

Přejeme vám rok, ve kterém budete prožívat čisté a nezapomenutelně silné city.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz