Ze dne: 17.7. 2010

Saturn vstupuje do znamení Vah 21.7.2010 ve 14:53 v tomto cyklu již nevratně.

Černá Luna, Chiron ve znameních, Chiron v domech...

 

 Milující lidé žijí v láskyplném světě.

Nepřátelští lidé žijí
v nepřátelském světě.

Ale jedná se o stejný svět.

Jak je to možné?

Wayne Dyer

,

 

 

Saturn opět tranzituje znameními Panna - Váhy

 

Jak jsi spokojen se svým každodenním prostředím, ve kterém prožíváš ( nebo jen ve strachu přežíváš) svůj současný život?

 

29.10.2009 přejde Saturn do znamení Vah v 7:16:55 UT a po retrográdní fázi od 28.5.- vstupuje do znamení Vah 21.7.2010 ve 14:53 v tomto cyklu již nevratně.

Uran vstupuje do znamení Berana 28.5.2010

 

Vlídný a důstojný Saturn ve Vahách ztělesňuje společenský řád a učí nás uvědomovat si, jaký bychom jej chtěli mít.

Učí nás vidět lidi takové, jakými skutečně jsou. Naše morální páteř a přesvědčení nyní uvádějí věci do chodu.

Oddanost, spravedlivost, věrnost, sdílení společného vlastnictví (Saturn-především se staršími osobami?) – Co vám říkají tato slova? Máte či nemáte ve zmíněných oblastech osobní potíže? Kdo v těchto záležitostech vidí třísku v oku bližního a břevno ve svém oku nevidí, dostane příležitost prohlédnout.

Saturn zviditelní mnohdy díky třeba i méně příjemným událostem, kde a jaké máme rezervy ve vztazích. Znáte to, někomu stačí naznačit, do jiného se musí strčit. V oblasti osobních vztahů, pracovních, přátelských apod., tak ve společnosti poznáme, že nadešel čas začít dodržovat pravidla slušnosti. Jedná se o prověrku  poctivosti, upřímnosti a nastolení pocitu bezpečí ve vztazích. Z postavení v domech a dalších navázaných aspektů osobního horoskopu můžeme usoudit na oblast, které budeme v této souvislosti věnovat zvýšenou péči. Sledujte nativitu ve vztahu k aktuálním tranzitům. Nezapomínejme, že Saturnské aspekty neoddělujeme od aspektů Jupitera.

Bude průběžně docházet k vědomějšímu propojování lidí, kteří jsou na příbuzné rovině sebeuvědomění a z míst, kam již nepatříme nás to bude nejprve jemně a nebudeme-li vnímat, tak silněji vypuzovat do prostředí, se kterým budeme v souladu. S čím by mohly být pravděpodobné potíže a co se máme z těchto skutečností naučit, můžeme začít vnímat již v současné době.

Především lidé, kteří mají vztahy idealizované, manipulují druhými nebo jsou zvýšeně útoční a nenaslouchají, co by jim druhý člověk rád sdělil a bezmyšlenkovitě napadají a útočí slovně či fyzicky, budou mít snahu do svých afér zatahovat okolí a zde už bude záležet na každém z nás, do jaké míry sebou necháme manipulovat.

 

Saturn nás láskyplně provádí všemi úskalími života, abychom především nezklamali sami sebe a mohli se ubírat po cestě, která nám náleží.

 

Ne každý však vnímá péči Saturnovu jako láskyplnou a vina není na straně Saturna :-)

 

S přáním hlubokého vnitřního míru

 

 

 

______________________________________________

 

 

Merkur bude opět v retrográdní fázi od 18.dubna – 11.května 2010 v Býku

 

Naposledy jsme prožívali zkušenost retrogradity Merkura 27.prosince 2009 – 15.ledna 2010 cele ve znamení Kozoroha, nyní je před námi zkušenost ve znamení Býka.

Čemu věnovat pozornost: uvědomit si a analyzovat tvůrčí okolnosti našeho života. Hodnotit minulé zkušenosti a dávat je do vztahù. Merkur je ovlivňován a směrován k aspektům, které uzavírá s ostatními planetami a body horoskopu. Lze doporučit tak klidné a rozvážné vyjadřování, jakého jen jsme schopni. To, že fakta jsou nyní velmi důležitá by ovšem nemuselo nutně vést k přehnané, stagnující a omezující konzervativnosti. Důležité je, dát vše do souvislostí s nativním horoskopem. Energii je lépe nežli do dětinských slovních šarvátek investovat raději do trénování paměti, když se setkáme s odporem, tak klidně a logicky reagovat. Zájem o umění také v tomto období ukáže, co jsme si doposud třeba ještě nedopřáli vzhledem k tomu, že jsme si mysleli, že nemáme dostatek času na aktivity uměleckého charakteru. Neztvrzovat podpisem nic, co nemáme velmi dobře připravené a promyšlené. Takové smlouvy a daná slova se jen s obtížemi berou zpět.

Pozor na tvrdošíjnost, neústupnost, lakotu a kutí železa, dokud je žhavé.

Přeji nám všem rozumně a s láskou v srdci prožité období retrográdního Merkura.

 

 

-----------------------------------------------

 

ČERNÁ LUNA 

 

Černá Luna v Beranu – živá smyslnost, často spjatá s kořeny osobnosti. Tato smyslnost se musí projevit navenek, viz postavení Marsu. Slepá síla, brutální realismus, záliba v často ničivých výzvách.

 

Černá Luna v Býku – stálá smyslnost se sklony k rozpínavosti a k nadvládě nad celou osobností. Milostné záležitosti může poškozovat zištnost. Viz postavení Venuše. Dvojznačnost mezi rozkoší a jejím odmítáním, realismus.

 

Černá Luna v Blížencích – tendence ke spiritualizaci, zjemnění smyslnosti. Viz aspekty Merkura. Obtížná komunikace, fascinace „dvojníkem“, hledání identity.

 

Černá Luna v Raku – smyslnou rozkoš lze objevit velmi záhy.Smyslnost se v případě nepříznivých aspektů Luny s tímto ohniskem může projevovat nevěrou. Ambivalence mezi splynutím a rozdělením mateřských představ, morbidní obraznost, obava z kastrující matky.

 

Černá Luna v Lvu – možnost sublimace a umělecké tvorby. Vzhledem k tomu, že Lev je znamením vůle, je mu toto ohnisko smyslnosti a pudů podřízeno. Neutuchající hledání dokonalosti, pýcha, přehnané rebelantství.

 

Černá Luna v Panně – smyslnost je pro zevní pozorovatele skryta pod zdánlivě klidnou hladinou. Vzpoura proti pořádku a uměřenosti, provokativní humor.

 

Černá Luna ve Vahách – jestliže Venuše přijímá příznivé aspekty, může být smyslnost plně uspokojována manželskou sexualitou. Tužby, jež nejde naplnit nebo snaha být zasvěcen druhými.

 

Černá Luna ve Štíru – pudová nevázanost. Pohlavní síla umožňuje uměleckou, duševní plodnost, tvořivost, atd. Zasvěcení nebo peklo – není jiné volby. Temné stránky a tajnosti staví do nemilosrdného světla.

 

Černá Luna ve Střelci – smyslnost je často neutralizována, přiváděna k rozumu, důležitou roli může sehrát cizina. Odmítání hranic a zákonů, které řídí svět, odklon od jeho hodnot.

 

Černá Luna v Kozorohu – opožděná nebo potlačená smyslnost. V pohlavní výchově je důležitá úloha rodičů. Střet mezi touhou a odmítnutím. Povýšenecká, absolutní samota, subjekt odmítá druhé, aby sám nebyl odmítnut.

 

Černá Luna ve Vodnáři – anarchicky se projevující smyslnost, možnost šíření nových postojů či přístupů ke vztahům mezi muži a ženami, k pohlavní výchově, atd. Svoboda za každou cenu, i za cenu výsměchu a prázdnoty

 

Černá Luna v Rybách – utajovaná smyslnost, sexuální život není vnímán na vědomé úrovni. Časté nevěry. Fascinace obětováním, rozplynutí v druhých, uhranutím, smysl pro záhady.

 

TRANZITY Černé Luny – smyslový život má tendenci se v době tranzitu projevovat podle povahy konkrétní planety a podle povahy aspektu v nativitě.

 

Měsíc na své oběžné kolem Země  putuje  po dráze tvaru elipsy a tak je jedním ohniskem Země a druhým ohniskem je Černá Luna  (Lilit). Černá Luna není konkrétní hmotný objekt jako Země, je to vypočítaný bod. Astrology je nazvaný a symbolicky vykládaný jako Černá Luna. Popud k zavedení Černé Luny do astrologie v roce 1918 se údajně přisuzuje astrologu Sepharialovi ( Dr. Walter Gorn 1864 – 1929). Tento astrolog a mystik pojmenoval toto ohnisko Lilith.

Dříve nežli se v zahradě Eden objevil Adam, žila tam dle mytologie Lilith a teprve později stvořila ducha Adama, byli si zcela rovni. Vzbouřila se proti spojení Adama a Evy a zahradu Eden opustila. Předtím se spářila s hadem a když došlo k její proměně v hada, Eden opustila. Od té doby hraje roli pokušitele. Had představuje Bohyni –Matku. Lilith představuje v astrologii absolutní touhu ega, kterým jsme stále pokoušeni k absolutnímu sebe prosazení. Černá Luna symbolizuje také smyslnost, ne ve smyslu pohlavního pudu symbolizovaného Plutem, kde se jedná o tvořivost. U Černé Luny se jedná o mravní úpadek, je vnímána také  jako určitý „nedoplatek či dluh“, který musí být splacen  a vyrovnán.

 

Čerpáno: Hádes a další astrologická literatura.

Připravuji Č.L. v domech

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHIRON VE ZNAMENÍCH

 

• Chiron nabízí snadno srozumitelnou symbolickou linii spojující naši každodenní èinnost se starodávnou moudrostí. Porozumění Chironu přináší schopnost prakticky spojit péči o naše nejzákladnější lidské potřeby s duchovním životem.

• Chiron nám ukazuje, jak dosáhnout rovnocennosti obou mozkových hemisfér, ženského prvku s mužským, pravé a levé strany, vysokého a nízkého, vnitřního a vnějšího.

• Chiron dokáže živě charakterizovat naše nejvnitřnější psychické jizvy a jasně ukazuje, jak se k nim přiblížit a vyléčit je.

• Chiron ztělesňuje klíč k našemu putování životem. Může symbolicky oživit vědomou cestu vedoucí k naplnění našich osobních cílů. Ve stejném kontextu může oživit i cesty vedoucí k naplnění osudu celé společnosti.

 Chiron funguje jako duhový most klenoucí se z pradávných dob skrze současnost až do budoucích časů, které teprve máme vytvořit. Jeho správné pochopení a aplikace nás zbavuje strachu přejít přes tento most.

 Vzhledem k excentričnosti své oběžné dráhy (podobné dráze Pluta) zůstává tato malá planeta ve stejných znameních až osm let, zatímco jinými projde během 18ti měsícù. Její vliv je ale silný. Přestože vliv Chironu je těsně spojen s vlastnostmi znamení, v němž se nachází, přináší vlastní dimenze.

 

Chiron v Beranu

01. 04. 1918 – 22. 10. 1918

29. 01. 1919 – 24. 05. 1926

21. 10. 1926 – 25. 03. 1927

01. 04. 1968 – 18. 10. 1968

31. 01. 1969 – 28. 05. 1976

14. 10. 1976 – 28. 03. 1977

 

Při Chironovi v Beranu je dominantním rysem hledání identity. Kdo jsem? Proč jsem tady? Co ode mne všichni chtějí? Tyto otázky se stanou otázkami života a smrti a zrozenec nemá stání, dokud na ně nenalezne odpovědi. Přítomnost Chirona v Beranu zdůrazňuje tendenci pouštět se do nezralých činů. Totéž platí o nadšení pro život a všechno, co může nabídnout. Je však potřebná opatrnost, protože takové nadšení může mít jen krátké trvání. Všechno, co musí být uskutečněno, zůstává na jedinci, protože téměř není schopen předávat úkoly druhým. Toto umístění má silnou hrdinskou stránku podmíněnou značně zvětšenými zdroji duševní a fyzické energie. Potřebují být neustále povzbuzováni k tomu, aby si systematicky budovali disciplínu. Dobrými příklady takové disciplíny jsou Carlos Castaneda, C.G.Jung, Aleister Crowley.

 

Chiron v Býku

25. 05. 1926 – 20. 10. 1926

26. 03. 1927 – 06. 06. 1933

23. 12. 1933 – 23. 03. 1934

29. 05. 1976 – 13. 10. 1976

29. 03. 1977 – 19. 06. 1983

30. 11. 1983 – 11. 04. 1984

 

Pro tyto jedince je důležité jejich tělo. Věnují velkou pozornost tomu, co jim tělo sděluje. Významným faktorem je zde způsob stravování, které má velký vliv na zdraví jedince. Měl by se dozvědět, co ho zraňuje fyzicky a omezit výskyt a příjem všeho nezdravého. U jedinců této skupiny se projevuje jistá sexuální přitažlivost a té si jsou většinou plně vědomi. Jsou v nich hluboce zakořeněny morální hodnoty, kterých si velice cení. Otázka materiálních hodnot je pro ně svazující, ale přesto nadmíru důležitá. Setkáváme se zde i s potřebou rozvíjet svou originalitu. Tito jedinci bývají přesvědčeni, že po finanční stránce nejsou tak úspěšní, jak by podle svého názoru měli být, a tak se může velmi snadno stát, že spadnou do Býkovy léčky a propadnou majetnickým a materialistickým choutkám. Musí se naučit udržovat tyto tendence pod kontrolou, dávat více ze svého já a přinášet finanční oběti, aby zlepšili osud méně bohatých.

 

Chiron v Blížencích

07. 06. 1933 – 22. 12. 1933

24. 03. 1934 – 28. 08. 1937

24. 11. 1937 - 28. 05. 1938

20. 06. 1983 - 29. 11. 1983

12. 04. 1984 - 21. 06. 1988

 

Když leží Chiron v Blížencích, spočívá osobní krize v integraci zde na Zemi, což neblaze ovlivňuje rovnováhu a nervový systém. Je pro ně důležité nalezení nových způsobů vnímání a integrace. Jsou velice citliví na vědomí lidí kolem sebe a také na masové vědomí, což využívají k tomu, že vyjadřují změny, které ve společnosti cítí. Mají značné duševní schopnosti a skvělou mysl, což je podněcuje k neustálému kladení otázek. Proti tomu však stojí tendence dovolit negativním vlastnostem, aby zasáhly a bránily pozitivním myšlenkám se projevit. Může to podkopat jejich schopnost svobodně komunikovat. Mají se naučit, jakým způsobem ovlivňuje myšlení naši realitu, a že můžeme leccos změnit, pokud tomu věříme. Tito zrozenci tomu uvěří, pokud to zažijí na vlastní kůži, a jejich uvědomění jim promění život.

 

Chiron v Raku

29. 08. 1937 - 23. 11. 1937

29. 05. 1938 - 30. 09. 1940

01. 01. 1940 - 17. 06. 1941

22 .06. 1988 - 21. 07. 1991

 

Osoba s Chironem v Raku zažívá krizi týkající se jejích kulturních kořenů a nebo krizi osobní ochrany. Považuje svou schopnost cítit se bezpečně a ochránit planetu za svou osobní a kulturní dynamiku. Význam toho, že někam patří je skutečně velký. Cítí se nejjistěji v bezpečí dobře strukturovaného prostředí. Základem je rodina, ale solidní zaměstnání také poskytuje stabilitu, jež je velmi potřebná. Být součástí nějaké velké organizace nebo církve či školy, kde jedinec ví, že může přispět celku, je také velmi užitečné. Máme zde člověka, který je v práci ostatním velice nápomocný, ale jeho soukromý život kolegové naprosto neznají. Náhlé změny nebo odloučení pro něj mají katastrofální dopady. To, co je známé, mu dává jistotu. Vše nové a zvláštní ji bere. Tento člověk je mimořádně citlivý na utrpení druhých lidí a někdy možná poskytne více pomoci, než je skutečně potřeba. Projevuje se zde sklon lpět na minulosti, je proto třeba vědomě se snažit hledět do budoucnosti.

 

Chiron ve Lvu

01. 10. 1940 - 31. 12. 1940

18. 06. 1941 - 27. 07. 1943

22. 07. 1991 - 04. 09. 1993

 

S Chironem ve Lvu se největší krize vynořuje v okamžiku, kdy vůle začne nutit zrozence, aby ji ovládl. Chiron ve Lvu signalizuje souboj na život a na smrt za účelem vyvinutí vyšší vůle. Vyšší vůle má velice blízko k vyššímu Já. Chiron ve Lvu aktualizuje duchovní bytost v těle. Zrozenci se cítí býti jinými a lepšími než ostatní, což v nich již ve velmi raném věku probouzí silné ego. Tito lidé přitahují velkou pozornost. Vzhledem k negativní stránce této planety tyto jedince tíží příliš často negativní myšlenky. Je nutné se od těchto myšlenek oprostit. Je důležité si uvědomit, že pokud chce dosáhnout uspokojení z tvůrčí práce, měli by ji dělat pro radost svou i druhých, nikoli pro vlastní slávu a touhu dělat dojem. Kromě toho se mnozí snaží předvést svou tvořivost, i když skutečný talent nemají.

 

Chiron v Panně

28. 07. 1943 - 18. 11. 1944

25. 03. 1945 - 22. 07. 1945

05. 09. 1993 - 08. 09. 1995

 

Chiron dokáže z Panny dostat její nejvlastnější jádro, protože Panna je znamení, kterému Chiron vládne. Zrozenci s Chironem v Panně jsou našimi největšími zdroji informací. Tyto jedince charakterizuje jemnost a přesnost. Zde máme workoholiky ovládané rutinou a dokonalostí. Toto nutkání je třeba dostat pod kontrolu. Je třeba, aby na ně jedinec pohlížel z hlediska svého zdraví a duševní pohody a aby všechny důležité úkoly plnil bez stresu a napětí. Musí se naučit zvládat tlaky, které na něj působí, například pomocí jógy nebo jiných relaxačních cvičení. Jedincovým cílem je ztotožnit se s názorem, že to, co dělá, prospívá společnosti jako celku, a když se zbaví stresu, přinese mu to pocit vnitřního klidu a uspokojení. Jedinec má jako všichni, u nichž je Panna zdůrazněna, pozoruhodné duševní schopnosti. Je bystrý, pohotový v odpovědích, ale velmi často je také sarkastický nebo přehnaně kritický. Kontrolu nad těmito negativními vlastnostmi získá soustavnou snahou pomaleji reagovat a přemýšlet dřív, než začne mluvit. Někteří jedinci mají přirozené léčitelské schopnosti.

 

Chiron ve Vahách

19. 11. 1944 - 24. 03. 1945

23. 07. 1945 - 10. 11. 1946

09. 09. 1995 - 29. 12. 1996

06. 04. 1997 - 03. 09. 1997

 

Když je Chiron ve Vahách, zrozenec se neustále snaží vyvážit sama sebe ve vztahu k druhé straně. Porozumění sám sobě je umožněno skrze pohled do zrcadla, které nám však nastavují ostatní lidé. Tito jedinci se snaží vyvážit živly, zavést řád do chaosu a sami sebe poznávají jen skrze množství harmonie, kterou vidí u ostatních. Nejdůležitější lekce, kterou se tito lidé musí naučit je, jak sdělit ostatním, co je správné a spravedlivé a co není. Mají silný cit pro spravedlnost a vrozenou nenávist k nespravedlnosti. Z tohoto umístění se můžeme poučit, že je lepší dávat než brát, a také se naučíme rozlišovat, co je správné a co spravedlivé. Je velmi důležité, aby si jedinec uvědomil, čeho je třeba, aby vztah trvale fungoval. Je zapotřebí přestat uvažovat o minulosti a lpět na ní a zaobírat se úvahami o tom, co by bylo, kdyby...

 

Chiron ve Štíru

11. 11. 1946 - 28. 11. 1948

04. 09. 1997 - 07. 01. 1999

02. 06. 1999 - 22. 09. 1999

 

Lidé narození s Chironem ve Štíru musí projít zásadní životní volbou. Chiron ve Štíru podporuje citlivost k okultismu. Zdá se, že u lidí, kteří mají Chiron ve Štíru, nejsou žádné hraniční, nejasné oblasti. Všechno je buď černé nebo bílé. Objeví se extrémní náladovosti, které zakrývají pochybnosti a neschopnost, nebo tendence k nadměrné statečnosti a nevyzpytatelnosti. Někteří jedinci s Chironem ve Štíru mohou mít sebevražedné sklony. Při analýze se ukáže jejich hluboko zakořeněná touha znovu se narodit. Někdy je zjevná pověrčivost.

 

Chiron ve Střelci

10. 08. 1901 – 29. 09. 1901

29. 11. 1948 – 09. 02. 1951

19. 06. 1951 – 04. 11. 1951

07. 01. 1999 – 01. 06. 1999

22. 09. 1999 – 11. 12. 2001

 

S Chironem ve Střelci se krize týká integrace vyššího Já do vědomí. Tito lidé jsou na cestě za duchovním poznáním, za vnesením esence do své vlastní formy, aby se mohli napojit na centrální organizující princip všech svých inkarnací. Toto spojení je uzavřené až do doby, kdy se jim podaří ztotožnit se se svým vyšším Já. Toto ztotožnění lze nazvat také zasvěcením nebo probuzením. Do té doby, než se zrozencům v tomto znamení podaří najít tuto cestu, projdou mnoha slepými uličkami a také nejrůznějšími náboženstvími. Lidé narození s tímto znamením jsou přirozeně napojeni na dům mistrů, bytostí, které nás milují a záleží jim na nás a na vývoji celé planety. Umístění v tomto znamení přináší výraznou tendenci stále hledat a stěhovat se, bez ohledu na to, že jedinec už to, co hledal, našel. Jakmile to najde, je stejně nespokojen a zklamán. Při tomto umístění před ním vyvstává několik potřeb. Nejdůležitější z nich je najít v životě správný směr, což nemusí být vůbec snadné. Až si tito lidé uvědomí, že mohou lidstvu hodně nabídnout a dobře porozumí sami sobě - poučí se, dosáhnou rovnováhy, vnitřní harmonie a duševního zdraví.

 

Chiron v Kozorohu

13. 01. 1901 – 09. 08. 1901

30. 09. 1901 – 22. 04. 1904

22. 05. 1904 – 11. 01. 1905

10. 02. 1951 – 18. 06. 1951

05. 11. 1951 – 28. 01. 1955

12. 12. 2001 - 21. 02. 2005

01. 08. 2005 – 06. 12. 2005

 

S Chironem v Kozorohu se krize týká úspěchu na cestě životem a rovnováhu mezi úspěchem a pohodlím. Je to komplexní pozice, protože zrozenci jsou osobně zainteresováni ve své snaze uspět, i když se jí snaží zůstat nedotčení. Těžko se otevírají jakékoli cestě mimo ně samotné. Této cestě je třeba rozumět jako cestě za svým vyšším Já i jako úsilí o osobní úspěch a moc. Tito lidé oplývají velkou silou. Touží ovládnout čas. Důležitým slovem je zde „trpělivost“. Zrozenci s Chironem v Kozorohu, kteří nejsou nijak obzvlášť úspěšní, potřebují pomoci s definováním účelu svého života. Jsou citliví k ostatním lidem, protože pro ně život není lehký. Ostatní lidé jim dost ublížili a cítí se nedocenění, protože nejsou schopni naplnit přehnané požadavky, které sami na sebe kladou. Potřebují pochopit, že mají spoustu času. Lidé s Chironem v Kozorohu mají přirozenou schopnost vzbuzovat v ostatních důvěru, takže si jedinec vytvoří pověst velmi spolehlivého člověka. Je zde sklon přikládat příliš velkou důležitost materiálnímu úspěchu, většinou v mylné víře, že druzí lidé budou jedince potom obdivovat a vzhlížet k němu. Jedinec by si měl dávat pozor na to, aby nepřebíral odpovědnost nad oblastmi, kterým nerozumí a rozumět nemůže. Tito lidé nikdy nepřestanou věřit v to, co chtějí, ale musí se naučit naslouchat.

 

Chiron ve Vodnáři

23. 04. 1904 – 21. 05. 1904

12. 01. 1905 – 19. 03. 1910

30. 08. 1910 – 15. 01. 1911

29. 01. 1955 – 26. 03. 1960

20. 08. 1960 – 20. 01. 1961

21. 02. 2005 – 31. 07. 2005

07. 12. 2005 – 24. 04. 2010

 

Krize Chironu ve Vodnáři se týká uzemnění a vyvážení existence tady na Zemi. Tito lidé jsou energičtí, neukotvení, žijí s hlavou v oblacích. Chiron v tomto znamení pomáhá jedinci zvládnout nemoc. Jedinec přiznává, že se jeho stav lepší, odmítá však připustit, že by nebyl nemocný, ačkoliv je zcela zdráv. Ještě zajímavější je, že jedinec, jak se ukázalo, má při nemoci více času na sebeanalýzu, protože trochu zpomalí tempo. Nemoc a nezbytné omezení jako její důsledek proto způsobují, že si jedinec uvědomí chyby a je jim schopen čelit. Z Vodnářských charakteristik je přítomen prvek zatvrzelosti a strach ze závazku, protože závazek znamená obětování části osobní svobody. Být omezován jinou osobou je pro tento typ nesnesitelné. Jedinec potřebuje rovnováhu, ta ale přijde až s poznáním, že si vybral správného partnera.

 

Chiron v Rybách

20. 03. 1910 – 29. 08. 1910

16. 01. 1911 – 31. 03. 1918

23. 10. 1918 – 28. 01. 1919

27. 03. 1960 – 19. 08. 1960

21. 01. 1961 - 31. 03. 1968

19. 10. 1968 – 30. 01. 1969

 

Zde máme věčné studenty. Jsou většinou velmi inteligentní a mají velké znalosti a silné duchovní zájmy, které se mohou dostat do sporu s materiálními touhami. Dochází k boji kvůli stanovení vnitřního řádu, protože myšlenky a nápady se mohou zdát zmatené a emociální reakce na situace vše ještě více zatemňují. Praktické úvahy o životě jedinec často opomíjí. Setkáme se zde s výborným tvůrčím potenciálem.Touha pomáhat druhým nebo léčit jejich rány by mohla být nejlépe realizována radou nebo přirozenými léčitelskými schopnostmi či studiem a praktikováním některé z esoterických disciplín. Tento jedinec slyší volání sirén přes moře, vidí bludičky v bažinách, slyší Panovu flétnu a vždy to vše vnímá jinak, než ostatní.

 

Zdroj: Chiron – B. H. Clow, Velká škola astrologie – J. a D. Parkerovi

 

 

Chiron v domech

 

1/ Naše trauma může spočívat v tom, že přes veškerou snahu se nám nedaří prosadit se ve světě, protože nejsme dostatečně iniciativní nebo průrazní (asertivní), chybí nám patřičná dávka zdravé agresivity, jíž je zapotřebí v soutěživé společnosti k tomu, abychom obstáli v konkurenci s těmi, kteří jsou někdy až příliš drsní a bezohlední. Tento nedostatek obvykle kompenzujeme přehnanou činorodostí, jejíž výsledky však nikdy neodpovídají vynaložené námaze.

2/ Nezhojitelná rána může spočívat v tom, že nás okolí, rodiče, učitelé, kolegové, představení atd. neustále znevažují, ačkoli k tomu nemají nejmenší důvod. Jakoby se nám stále něčeho nedostávalo, abychom byli pokládáni za plnohodnotné. Převratné společenské události nás mohou připravit o majetek, který vytvářely celé generace předků. Stále se nám nedaří vytvořit si soukromí. Něco jako by nám bránilo těšit se i z toho mála, co máme. Ani hromadění majetku a nejrůznějších odměn a cen nedokáže tuto ránu zahojit.

3/ Marně se snažíme druhým vysvětlit, co jsme chtěli říci tím, co jsme řekli a jak jsme to mysleli. Buď máme pocit, že nám nikdo nenaslouchá, nebo že hážeme hrách na stěnu, nebo že nám ostatní nemohou, nebo dokonce nechtějí rozumět. Čím víc se snažíme toto nedorozumění napravit, tím víc narůstá náš bolestný pocit nepochopení, který nikdy nedokážeme zcela překonat.

4/ Naší nezhojitelnou ranou je rodina, z níž pocházíme, rodiče, o nichž si myslíme, že nám neposkytli patřičnou péči a lásku a pocit bezpečí. I v dospělém věku může být nešťastné dětství stále mokvajícím, nikdy nezhojeným zraněním. Kompenzujeme to například tím, že si sami vytvoříme velkou rodinu, nebo se plni výčitek neustále zabýváme minulostí, nebo tím, že se naopak sami nikdy nestaneme rodiči, abychom druhé ušetřili svých bolestných zkušeností.

5/ Ať už vytvoříme cokoli – umělecké dílo, román, vědecké pojednání, nebo podnikáme v tom či onom oboru – není to okolím přijímáno s uznáním, jež by si to podle našeho názoru zasloužilo. Vždy se najde nějaká vada: buď je to neaktuální, nebo to naráží na předsudky obecného vkusu, nebo to nevzbudí dostatečnou pozornost atd. Čím jedinečnější a osobitější jsou plody naší tvůrčí činnosti, tím je toto trauma odmítnutí bolestivější.

6/ Někdo celý život neustále churaví, i když jeho nemoci nejsou příliš vážné, zato jsou chronické, a zdá se, že se nedají vůbec vyléčit, zvláště když lékařská věda, ani léčitelé nedokážou mnohdy určit správnou diagnózu. Dotyčný jako by na sebe vzal nemoci druhých, a nezbývá mu, než aby se naučil se svými zdravotními potížemi žít a hledat stále nové prostředky, jak je alespoň utišit nebo zmírnit. Vždy je tu však obava, že sotva se podaří vyléčit jeden neduh, objeví se náhle jiný, mnohdy ještě vážnější.

7/ Ať se snažíme sebevíc, vztahy k ostatním lidem nás stále znovu zraňují, a tato zranění bolí o to víc, že se nedají zcela vyléčit, naopak se čas od času znovu otevírají a rozjitřují. Snažíme se vyhnout těmto bolestným zkušenostem tím, že se odvracíme od lidí. Při každém setkání s druhým člověkem se předem připravujeme na potíže, jež nastanou, a tím je často přivoláváme. Samota je však někdy mnohem tíživějším zraněním.

8/ Stále znovu se dostáváme do situací, kdy námi někdo manipuluje a snaží se nám vnutit své představy o tom, jak bychom měli žít a co bychom měli dělat, případně se nás pokouší tím či oním způsobem znásilnit (psychicky i fysicky). Reagujeme násilím, nebo sebevražednými sklony. Stále znovu se dostáváme do vážných životních krizí spojených často i s ohrožením života. V manželství se nám nedaří vytvořit opravdu intimní svazek založený na vzájemné důvěře a společném sdílení.

9/ Jsme nuceni stále znovu prožívat náboženské a světonázorové krize, čelíme pochybnostem týkajícím se smyslu života. Svět nám připadá jako pověstná loď bláznů, kde neplatí žádná pravidla, a my nejsme schopni v něm najít smysluplné místo. Připadáme si jako důvěřiví a naivní bloudi, cizinci ve vlastní zemi, zatímco ostatní nám připadají nezranitelní. Naše zranění má jméno „světobol“.

10/ Ať se snažíme sebevíc, nedaří se nám dosáhnout společenského postavení, jaké nám podle našeho přesvědčení přísluší. Přestože usilovně pracujeme pro veřejné blaho, jiní si užívají své místo na Slunci. Vidíme, jak se lidé, kteří se zasloužili o veřejné záležitosti, dočkali místo ocenění svých zásluh persekucí, a i když bylo mnohé napraveno, tato rána nikdy nepřebolí.

11/ Trauma z neuskutečnitelnosti utopických vizí, z nemožnosti prosadit reformy ve společnosti a vybudovat ideální společenský systém. Zklamání z přátel, které mnohdy nepřestane bolet ani ve stáří, čas od času se toto zranění vždy znovu rozjitří. Celý život usilujeme o nezávislost, ale stále znovu nám cosi zabrání v uskutečnění tohoto snu.

12/ Svět je místem jednoho velkého utrpení, stačí pohledět na fysickou a morální bídu, nemoci, násilí a nespravedlnost všude kolem nás. I soucit s trpícími lidmi se může stát takovým nevyléčitelným zraněním, neboť tomuto utrpení není konce. Můžeme reagovat znechucením a resignací, nebo naopak tím, že ve snaze pomáhat druhým léčíme i své vlastní nezhojitelné zranění.

 

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz