Ze dne: 17.12. 2003

TAROT - VELKÁ ARKÁNA

... pro studenty Tarotu jsem připravila novou interpretaci tarotových listů.

Po prvních odezvách mě těší, že texty slouží pro vaši inspiraci a rozvíjení vlastního tvořivého přístupu k Tarotu. Byl to můj záměr, který  se neminul účinkem. Tyto nové texty je možné nalézt také na internetových stránkách www.dusecz.com , jsou součástí věštění on-line.

VELKÁ ARKÁNA

0 – Blázen
1.text : miluješ život, který je pro tebe výzvou k rozvíjení nových schopností, cítíš lehkost a odvahu ke skoku do nového. Můžeš si důvěřovat, protože víš, že všechny odpovědi na tvé otázky jsou v tobě.
2.text : vyvaruj se naivity, pošetilosti a nedostatku odpovědnosti. Nejsi-li schopen se rozhodnout, tak i ty nejpříznivější vlivy následkem této své slabosti promarníš.

1 – Mág
1.text : jsi si vědom své duchovní podstaty a tuto podstatu přijímáš a objevuješ v jednotlivostech každého dne. Můžeš budovat svou budoucnost s vnitřní silou a tvořivostí, které důvěřuješ.
2.text : ovlivni ovlivnitelné události ve svém životě. Pro nový společný projekt je třeba odvrhnout všechny staré představy a předsudky. Vyhni se zneužívání druhých lidí k vlastním sobeckým účelům.

2 – Velekněžka
1.text : s důvěrou, oddaně a vnímavě hledáš a bez problému nacházíš skrytou pravdu, která se skrývá v tvém otevření se vnitřní moudrosti. Štěstí není věsí Štěstí, záleží, zda dokážeme plnit svá důležitá přání a odstranit podstatné obavy.
2.text : situace nabývá zralosti, je třeba projevit dostatek sebeovládání v nepředvídaných situacích. Hledej skrytou pravdu a nevstupuj do nečistých podniků. Je třeba si vytvořit vlastní prostor pro uplatnění.

3 – Císařovna
1.text : bez zábran jsi schopen rozvíjet smyslově emocionální stránku svého bytí, čímž se zbavuješ pasivity a přijímáš pomíjivost, z které vzniká opět nové. Je třeba obětovat krásné zdání za skutečnost nitra.
2.text : prosperita ve všech směrech je možná, vlož do této situace svou citovou spolehlivost. Pasivita a plýtvání zdroji hojnosti nese problémy. Je třeba použít více rozumových schopností a vyvarovat se vlastní přecitlivělosti.

4 – Císař
1.text : sebeovládáním vytváříš energii, která ti pomáhá uspořádat život a odpovědně nakládat s tvou silnou vůlí ve prospěch a k blahu celku. Nyní se projevuje, jak se sami k sobě chováme, jak k sobě přistupujeme. Je třeba pokračovat v cestě a věřit, že je v každém z nás něco vyššího, co chce, abychom vše dělali co nejlépe.
2.text : vytrvalost, rozum a silná vůle nesou úspěch. Netolerance a vzdorovitost nesou ztráty. Důležité je neklást na druhé nadměrné a těžko splnitelné požadavky. Toužíš-li po dokonalosti u druhých je to proto, že jsi líný zdokonalovat sebe sama.

5 – Velekněz
1.text : probouzíš skryté síly, které vedou k duchovnímu růstu. Je na tobě, zda chceš přijmout duchovní vedení a rozumně využívat s láskou k lidem energii, která z toho plyne. Je v našich silách vybudovat si vlastní duchovně náboženskou víru nebo osobní filosofii, opustit dětství a vydat se vstříc životním výzvám. 
2.text : pozor na lži a špatné rady ve všech směrech, to se týká i tebe. Chceš skutečně nalézt řešení? Otevřeně promluv s partnerem o tomto tématu. Hledej v sobě, je čas rozvíjet ducha. Vše, co učíme druhé lidi příkladem svého života, zpětně ovlivňuje nás samé.

6 - Milenci
1.text : obětavá láska vede k nalezení odpovědí při řešení zdánlivého rozporu mezi Hmotou a Duchem. To, co nás k druhým přitahuje je aspekt nás samých, který chce být poznán a přijat. Partner odráží to, co sami v sobě nemáme prožité a přijaté.
2.text : zamysli se nad tím, o čem jsi přesvědčen a zeptej se sebe sama, zda jsi se sám přesvědčil nebo zda jsi byl přesvědčen těmi druhými. Jedná se o souboj vášní a rozumu a o strach z citového zranění. Základ je se rozhodnout svobodně a potom není žádné tvé rozhodnutí chybné.

7 – Vůz
1.text : touha po svobodě ti dovoluje opustit důvěrně známé prostředí a hledat vlastní cestu. Tuto zkoušku víry zvládáš odvážným uskutečňováním nového životního plánu. Soustředěním sil a zvládnutím rozporů lze nyní nalézt harmonii. Možný konflikt nás všechny nyní zoceluje, když obstojíme.
2.text : nastal čas udělat další krok v této záležitosti. Dopřej si dostatek času a jakmile získáš vnitřní rovnováhu, proveď viditelnou změnu okolností svého života. Vytvořením láskyplné atmosféry v domácnosti nastane obrat k lepšímu.

8 – Spravedlnost
1.text : rozvíjej spravedlivý úsudek ke svědomitému posuzování následků svých činů. Rozhoduj se tak, abys uspokojil své srdce i duši. Je třeba se vydat vstříc další morální lekci.
2.text : nic nyní nepodceň a především nezneužij svou moc. Pokušení je silné a ty jsi schopen nastolit rovnováhu moudrým rozhodnutím, třebaže by odporovalo zaběhnutému způsobu rozhodování se v prostředí, ve kterém se nacházíš.

9 - Poustevník
1.text : uspokoj svou potřebu přehodnocením dosavadního. Dej sám sobě svolení nepodléhat vlivům druhých lidí a buď sám sebou na své pouti za pravdou. Vše na světě má vymezen svůj čas a nic to nemůže změnit.
2.text : nežli začneš něco nového, bude nutno odhalit tajemství, které se k situaci váže nebo se podívat pravdě přímo do očí, na chvíli se zastavit a zrušit eventuelně spojení, která tě brzdí na tvé cestě.

10 – Kolo štěstí
1.text : víš, že Osud pro tebe pracuje pozitivním směrem a probouzíš v sobě schopnost přijímat změny, kterým se nelze vyhnout, jelikož jsou přirozeným důsledkem minulého tvého konání.
2.text : plány se podaří uskutečnit, nyní máš svůj osud ve svých rukou. Překážkám se nevyhýbej, je nutné je přijmout. Není důležité co se nám přihodí, ale jak se k tomu postavíme a jak celou záležitost vyřešíme. Nyní je důležitá kvalita a ne kvantita.

11 –Síla
1.text : jsi vládcem nad sebou samým. Díky tvé toleranci, odvaze a věcnosti překonáváš překážky projevenou sebedůvěrou s jistotou a opatrností. Objeví se situace, kdy bude třeba použít vnitřní sílu.
2.text : je zkoušena tvá odvaha a morální síla k překonávání překážek. Obezřetnost, sebedůvěra, vytrvalost a chladná hlava přinesou vytoužený úspěch a zaslouženou odměnu. Náš egoismus a samolibost nám nesou zkoušky, ve kterých následně nalezneme skutečnou víru v sebe sama.

12 – Viselec
1.text : zdánlivě bezvýchodné situace přijmi jako zkoušku a dávej událostem volný průběh. Neodsuzuj existenci toho, co neznáš. Nadešel čas rozvinout dispozice, které byly až doposud potlačovány. Je třeba se na celou událost podívat z jiného úhlu pohledu.
2.text : přátelská, smířlivá komunikace je nyní velmi důležitá. Dochází-li ke zrušení úmluv, je to pouze krátkodobé. Pro budoucnost je důležité, jak k tomuto zdánlivě nepříjemnému přistoupíš. Přijmout zdánlivě nepochopitelné je tvá současná výzva a zkušenost. Nyní se něčeho zříci umožní růst vědomí a prohloubení se.

13 –Smrt
1.text : zbav se iluzí a uvolni přístup k novému vědomí. Jsi schopen nechat za sebou minulost a zbavit se veškeré nepotřebné zátěže a všeho, co je nepřátelské tvému kvalitně žitému životu.
2.text : uvolňuje se nová energie nutná k přijetí nové skutečnosti. Důležité je nechat za sebou minulost. Události se daly do pohybu a zbavují nás všech starých iluzí a připoutaností a idealizování si života.

14 – Vyrovnání
1.text : skromnost tě dovede k harmonii mezi duchovní a materiální stránkou života. Věnuj dostatek času zdravému úsudku a nevracej se ke starým problémům. Do nových vztahů dávej s mírou různé množství sil – podle vlastního uvážení.
 2.text : vzpomeň na minulé zkušenosti, které vyplynuly z tvých rozhodnutí. . Nepromarni příležitost pasivitou a nerozhodností a neprobírej znovu a stále do kola staré problémy. Ohleduplnost a porozumění jsou tvými nejspolehlivějšími rádci.

15 – Ďábel
1.text : poznáváš vlastní temné stránky a pevnou vůlí překonáš své temné vášně a pudy. Docílíš toho tím, že si přiznáš svou nesvobodu a závislost. Zbavuj se z takzvaného zla a neustupuj mu.
2.text : současnou situaci lze zvládnout pouze pevnou vůlí, kterou nebudeš vnucovat nikomu vně sebe. Prožíváš osudovou přitažlivost k někomu nebo k něčemu, čemu ztěží odoláváš. Poznej čeho se bojíš a strachy přijmi. Uvolníš energii, kterou promarňuješ potlačováním sebe sama. Staň se tím, kým odjakživa jsi – sám sebou.

16 – Věž
1.text : i prožitá bolest přináší následné porozumění. Dopřej sám sobě opustit minulý způsob života bez iluzí a obav a nadále stav na zcela nových základech. Jsi sám k sobě upřímný?
2.text : Navenek dostatek – uvnitř prázdnota. Při dávání svého vnějšího světa do pořádku, aby byl v souladu s vnitřním, je třeba být k sobě velmi jemní. Odvaha k bezprostřednosti je nyní nutná. Není žádná střední cesta, zbavuješ se svých masek a předsudků.

17 – Hvězda
1.text : důvěra v prozřetelnost ti pomáhá se koncentrovat na budoucnost. Nacházíš se v období, kdy jsi schopen se zbavit duchovní slepoty, zvýšit své uvědomění a přijímat Světlo, které ozařuje tvou životní cestu. Naplňuje tě tvá pracovní oblast? Děláš vše pro uskutečnění svých snů?
2.text : otevři se nečekaným a neobvyklým myšlenkám. Věř tomu, co slibuje nezávislost a otevři se všemu, co je za hranicemi „normálního“ ve smyslu konformního prožívání. Máš-li pocit, že tvému životu chybí hloubka, je to otázka nedostatku sebeúcty k sobě samému.

18 – Luna
1.text : opatrně užitá intuice ti pomůže překonat sebeklam. Odhaluj příčiny své současné situace. Vstupuješ do tajemných oblastí své duše, což můžeš použít ke zbavení se obav a nejistot. Nedělej to, co druzí od tebe očekávají, že uděláš. Nyní je třeba nezradit sebe sama.
2.text : přichází období vnitřního hledání, tápání a nejistot. Tato situace se také dá nazvat - Brána vzkříšení. Nic si nepředstírej a buď raději sám sebou. Neotřesitelnou odvahou se zbav strachů a předsudků zděděných po předcích. V tobě není strach ani odpor.

19 – Slunce
 1.text : pusť do svého života světlo, radost a lásku. Vytvoříš tím novou energii ze svého vnitřního nekonečného zdroje. Je možno se osvobodit od závislostí, zvyšuje se pocit vlastní hodnoty, takže lépe nalezneš řešení beze strachu a bez hněvu.
2.text : rozplynuly se obavy a noční můry jsou za tebou. Staré předsudky druhých lidí i tvoje jsou únavné a nesnesitelné. Jsi na správné cestě a nelezl jsi záchranný bod. Uvědomuješ si, jakými tvůrčími schopnostmi disponuješ a s radostí jich užíváš.

20 – Soud
1.text : vše co v tobě bylo doposud skryto a uvězněno, se nyní uvolňuje. Rozhodující krok k realizaci vlastní osobnosti je třeba konat s pocitem štěstí, potom lze činit další rozhodnutí bez obav. Místo truchlivých myšlenek si uvědom své silné i slabé stránky a z celé minulosti vyroste nová budoucnost.
2.text : je nutno přijmout se vší rozhodností změnu. Probuď se z fantazií, abys viděl situaci reálně. Změň své chování tam, kde je to třeba. Konfrontace se všemi útěky a zradami, kterých jsme se na sobě dopustili je u konce. Uvědom si své silné i slabé stránky a připrav se na cestu, na které není dobré se zpronevěřit sám sobě. Moudrost pramení z porozumění sobě samému.

21 - Svět
1.text : je třeba přijmout nový životní cyklus, který začíná na vyšší úrovni a s vyššími cíly. Plného rozvoje dosáhneš pouze žitím v souladu se zájmem celku a nejvyššího dobra, v souladu s kosmickými silami.
2.text : dosáhl jsi vytčeného cíle. Nyní je třeba si uvědomit, zda to, co máš je skutečně to, po čem jsi toužil. V současné situaci je zároveň zárodek nového života nové výzvy a Cesty. Duše se léčí, rekapituluje a nabírá nové síly. V srdci si začíná hledat místo láska, tolerance a pochopení.
 

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz