Ze dne: 15.12. 2010

Rok 2011 ve 12 znameních

Vládce roku je Venuše – druhé já Země. 

Motto pro rok 2011: Co pro mne má v životě skutečnou hodnotu

 

Venuše nám připomíná výzvu : uvědom si, že procházíš  situacemi, které ti ukazují, k čemu tě svádí rozum a k čemu jsi veden svým vnitřním cítěním. Venuši vidíme pouhým okem po rozednění i za světla. Traduje se, že Venuše přináší světlo. Máme příležitost položit si otázku: co je to, co mne ponouká k činům?

Je to náš vnitřní hodnotový systém, který si sami tvoříme. Život nás nepřemlouvá, pouze nabízí různé možnosti. My se rozhodujeme, podle toho, k čemu inklinujeme. Co si sami vytvoříme, toho se můžeme také sami zbavit. Každý člověk má právo ve svém životě měnit ta pravidla, která si stanovil.

Venuše zrcadlí, jak vnímáme a prožíváme také svůj ženský princip. Co nás přitahuje, jak hodnotíme svět ve kterém žijeme, naše emoce, co a kdo v nás vzbuzuje schopnost prožít sladkost života doprovázenou pocitem slasti. Patří sem i módní vlny a také zda, a jak se budou proměňovat naše ustálené morální postoje. Také co pro nás znamená estetika a její vnímání. Jak a čím se obklopujeme, co nám připadá krásné a hodno námahy si to obstarat.

Venuše vládne erotice, je také patronkou dobrých matek. (Typ mateřského principu Luny je jiné téma). Venuše zesiluje v návaznosti na další planety některé negativní vlastnosti jako přecitlivělost, nesmělost, slabou vůli, lenost a fanatismus a zde záleží na stupni uvědomění každého jednotlivce, jak se v těchto otázkách orientuje a chová.

Venuše je římský termín, Řekové pojmenovali Venuši Afrodita, Babyloňané Ištar.

Přejme si proto vzájemně, abychom v sobě byli schopni probudit moudrost lásky, která bude ku prospěchu nám i okolí. Jenom v takové lásce budeme schopni i nadále šťastně žít.

Z astrologického pohledu je v této publikaci možné pohlížet na celý kalendářní rok pouze z hlediska možných situací, které se mohou dotýkat každého z nás coby součásti celku  bez ohledu na stupeň dosaženého osobního vývoje. Pro konkrétní detailní pohled na horoskop konkrétního člověka potřebuje astrolog znát ještě den, měsíc, rok, čas a místo narození.

 

Budeme se věnovat pohledu na rok 2011 tak, abychom si každý mohli položit několik otázek, které nám po jejich zodpovězení ukáží, do jaké míry se odchylujeme nebo neodchylujeme od svých možností a výzev, které nabízí rok 2011.

V tomto roce v březnu planeta Neptun přechází do znamení Ryb – novým kulturním koncepcím se otevírají dveře. Uran prochází znamením Berana již od loňského roku – dravostí a umíněností si mnozí z nás určili svůj další osud a tak jsme již každý poučen vzniklými situacemi z loňského roku. V souvislosti s tím, že jsou severní lunární uzel, Pluto, Slunce a Mars ve znamení Kozoroha, bude se od každého z nás očekávat, že se alespoň pokusíme se nezpronevěřovat tomu, v co opravdu z hloubi srdce věříme. Že se výměnou za peníze a hmotné statky nenecháme svést k neuváženým rozhodnutím a otročení tomu, v co skutečně vnitřně nevěříme. Jak a za jakých okolností budeme tyto výzvy zvládat, napoví osobní horoskop jednotlivce. Člověk, který má na rtech krásné řeči a za zády drží klacek si poněkud zkomplikuje život. Chladná ctižádost bez  skromnosti a lásky k práci bude u každého z nás napravována do přiměřené míry pro každého jednotlivce, podle toho, nakolik jsme schopni výzvu přijmout a poučit se z ní. Život nás nestaví před události, které jsou nad naše síly, to jenom my si nevíme rady. Pluto bude procházet znamením Kozoroha do  března 2023 a tak máme dostatek času k tomu, abychom se naučili žít efektivně a dobře si svůj život organizovat, abychom mohli uplatňovat ve větší míře i principy mravnosti. Po následném retrográdním pohybu se ve znamení Vodnáře pohybuje od roku 2024 do roku 2043. Takže pro to, aby mohlo přijít období lásky ke svobodě, nekonvenčního a duchaplného života, před sebou máme ještě velmi mnoho práce každý sám se sebou.

Od roku 2011 budou začínat velmi pomalu ustupovat sňatky z rozumu ve stylu velkého věkového či majetkového rozdílu z vypočítavosti a bez lásky. Kult mládí a krásy začneme postupně vnímat v poněkud jiné hlubší a smysluplnější podobě, než tomu bylo doposud. Bude záležet na každém z nás, do jaké míry tlumíme nebo podporujeme rozvoj vlastních estetických a sociálních potřeb a jak dalece jsme závislí na  tom, co si o nás druzí lidé myslí.  

Položme si proto otázku, zda moje povaha ovládá mě, či zda se já učím mít vládu nad svou povahou. Kdo je připraven k vnitřnímu růstu zcela vědomě, bude schopen hledat v každodenních událostech všedních dnů vnitřní smysl pro svůj duchovní růst. Ostatní by mohli podléhat své slabosti obávat se hrozeb z nenaplnění na poli lásky, sexu, strachu ze ztráty toho, co pro ně znamenají pozemské statky a hodnoty. Chladná úzkoprsá ctižádost by mohla zničit nejeden vztah. Nedopustit rozchod a vzájemně se raději trápit v nefunkčním vztahu jenom proto, aby nedošlo k dělení majetku bude také jedno z hlavních témat tohoto roku. Rozchody a zvraty ve vztazích bude třeba řešit velmi moudře, trpělivě, nechat události nejprve uzrát. Nepodléhat krutosti a potřebě oplácet i s úroky a rozchodem s partnerem pro sebe vyzískat maximum materiálních výhod. Mnohé z toho, co rok přináší zní velmi pozitivně, ale než k takovýmto moudrým a zralým postojům dospějeme, stojí nás to mnohdy hodně bolesti a také následné radosti z překračování vlastních přežitých hranic. Všichni budeme překračovat své domnělé limity, každý tam, kde se nejvíce odchylujeme od principu lásky.

Touha po lásce a sounáležitosti je přirozenou potřebou každého z nás. Budeme v sobě rozvíjet nebo objevovat schopnost akceptace bez pochopení. Nemusíme všemu rozumět, raději se snažit nenutit druhým násilím své představy o tom co je a není správné. Nemusíme nutně chápat, proč určitá osoba potřebuje získat konkrétní zkušenost. Učit se nelitovat, nýbrž hluboce soucítit. Touhu po kráse a souladu každý z nás projevuje způsobem sobě vlastním, protože princip Venuše v sobě každý z nás má zakódovaný na určitém stupni dosaženého osobního uvědomění. Dřívější naše instinktivní a estetické reakce budou přinášet více či méně uspokojivé výsledky a tak nám nezbude než se odvážit k větší zdvořilosti a úctě k sobě i lidem kolem nás. Jaké je naše duševní založení, tak nám připadá správné se chovat a chybí-li nám úcta a zdvořilost, je před námi v tomto roce výrazná výzva k možné nápravě. Kdo se nenarovná, bude narovnáván.

Položme si otázku: Co mne inspiruje a v dřívějších letech inspirovalo k tomu, abych se choval tak, jak jsem se choval a jak se chovám dodnes?

Rozhoduji se sám nebo podléhám vlivům lidí kolem sebe natolik, že nevím čí jsem? Má tento vliv na mne zhoubný účinek nebo mne pomáhá vědomě se vyvarovat bolestných omylů? To budou mnohdy stěžejní témata pro tento rok.

Rok 2011 nabízí velmi dobré příležitosti především lidem, kteří se řídí citem člověka milujícího život a majícího život v úctě, lidem, kteří se neobohacují na úkor radostného života druhých lidí. Lidem, kteří druhým pomáhají podle svých možností, lidem, kteří se dokáží těšit z úspěchů druhých. Lidem, kteří mají pro druhé vždycky alespoň kousek ze svého času, lidem, kteří nehledají ve slabostech druhých příležitost pro své obohacení - takovým lidem říkáme umělci života. V roce 2011 je v našich silách řešit konflikty, prakticky naplňovat své plány. Prodlouženou rukou těchto schopností a vykonavatelem našich potřeb jsme my sami. To za nás astrologická předpověď nemůže udělat, protože zde hraje roli naše svobodná vůle být či nebýt spokojen a šťasten s tím, jak svůj život žiji. Každý máme svou vlastní představu spravedlnosti a letos bude podrobena zkoušce.

 

 

BERAN

Milí iniciativní Berani,

Uran bude během jara již usazen ve vašem znamení Berana, začátek roku je však pod vlivem Urana ve fázi doporučující stáhnout se raději do sebe, možnosti ještě nechat znovu nápad uležet a dopřát si pauzu před novým nástupem k překonání překážek. Vše si dobře utřídit, dokud neuvidíte skutečně jednu jedinou možnost, kterou budete chtít  prosadit. Pro prolomení překážek konkrétní, předem dobře uváženou akcí, je vhodná doba po 11. březnu 2011.  V oblasti partnerských vztahů bude kladen důraz na schopnost kompromisu s druhými lidmi. Budete se učit přistoupit na hloubku a spolehlivost vztahů, což vás bude přivádět k nutnosti dodržovat domluvené časy a termíny schůzek a celkové téma dodržování formalit vás přivede k uvědomění si, s kým jste a nejste schopni či ochotni propojovat své zájmy. Venuše a Luna ve Štíru vám letos přivádí k uvědomovat si více druhé lidi a jejich potřeby, netajit své pocity a  projevit partnerovi své potřeby. Díky houževnatosti můžete vztah uchránit rozchodu nebo se rozejít s vědomím, že jste pro danou věc udělali maximum, co bylo ve vašich silách. Co se týká otázky rozhodnout se, kam dál směrovat svůj duševní vývoj eventuelně další vzdělávání, zde vám je nápomocná schopnost neobávat se projevovat nevšední názory na věc, studovat to, co vás zajímá více do hloubky. Tak pocítíte po svém rozhodnutí optimistickou důvěru ve smysl dalšího vzdělávání se. Účast ve společnosti a váš další vývoj si žádají prosadit se. Budete zřejmě bilancovat a kde uvidíte, že jste schopni obstát v realitě a neulétávat do stavění vzdušných zámků, tam se postavte nohama na zem a poučeni z minulých omylů  a zkušeností se pusťte do dalšího díla. Máte možná dojem, že vás stávající okolnosti omezují a tak si jasně definujte své sny a touhy, které jste v průběhu života jaksi odložili na vedlejší kolej. Zde vám pomůže vaše silná intuice a nenechte se proto rozptylovat nebo odradit okolím, kde se mohou objevovat nespolehliví nebo rozptýlení jedinci. Jestliže vás zajímá, v jaké oblasti můžete letos doslova sami sebe překonat, potom je to oblast volného času, který můžete využít ještě po celý leden až do počátku února ke stažení se do sebe a pořádně si ujasnit, jaké nové trendy byste rádi do svého života pustili. Jakmile ze svého rozhodnutí budete mít dobrý optimistický pocit, je čas si srovnat v hlavě, jak se do toho pustit. Uran přejde do znamení Berana od 12. března a to už byste mohli vědět jak prosadit to, co opravdu chcete.  Celý proces nemusí být nutně provázen neklidem, eventuelně zmatky, je to však častý průvodní jev celého procesu. Potřeba prolomit  překážky je tak silná, že se možná zvládnete i více než očekáváte. Pozor na příliš přivlastňující přístup především k Býkům. Možná, že od partnerů a lidí ve vašem okolí očekáváte větší toleranci a ústupnost, než jaká je v jejich silách. V lásce pozor na to, abyste se díky očekávání úžasné a zářivé odezvy vůči vlastní osobě, nepřipravili o vztah, který by jinak mohl mít celkem dobré vyhlídky do budoucna. Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Panny a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu Štíra.

Přeji krásný, průlomový rok 2011.

 

BÝK

Milí pohostinní Býci, toužící prožívat letos život ve skupině. Především těm z vás, kteří nemáte tolik přátel, kolik si přejete, letošní rok nabízí více potěšení s lidmi vám milými. Začátek roku je pod výzvou rozšířit své pole působnosti a do 11.května budete mít dostatek času a prostoru připravit si vše na to, abyste provedli první krok k novému počinu. Nenechte se zmást eventuelní nervozitou nebo pocitem, že byste mohli něco promeškat, přestože by tyto pocity mohly být po 11.březnu dost znatelné. Ten pravý čas je květen a tak pozor na eventuelní nezodpovědnost vyplývající z netrpělivosti. Vše zkuste nechat uzrát a až půjde Saturn od 13. června opět v direktním pohybu, mnohé budete vnímat a prožívat radostněji a s větším optimismem. Ať už se rozhodnete k jakékoli nové činnosti, budete procházet dlouhodobým procesem, který povede k větší otevřenosti, k postupnému odkládání všeho, co jste ve svém životě nahromadili a mohlo by vás v budoucnu brzdit a omezovat. Společenský takt a diplomacie jsou spolu s pečlivostí a zodpovědností podmínkou vašich pracovních úspěchů. Jakmile máte v jakékoli oblasti svého působení pocit, že upadáte do stereotypu a zaběhnuté rutiny, raději včas do těchto oblastí vpusťte trochu čerstvého vzduchu. Velká většina z vás tak může konečně začít dělat to, co jste si dlouho představovali jako pro sebe ideální zaměstnání. Do té doby dělejte s maximální pečlivostí a pozorností, to co momentálně děláte a jestli práci jakkoli pozměníte, je to všechno příprava na další období, nelitujte proto námahy ani tam, kde víte, že práce již pomalu spěje ke konci. Vztahy by se mohly v tomto roce více ustálit díky vaší otevřenosti novým možnostem, díky zklidnění a schopnosti kompromisu a propojování svých projektů s projekty druhých lidí. Jóga nebo jakákoliv jiná aktivita vedoucí k nalezení vnitřního klidu a vyrovnanosti je velmi vítaná a doporučovaná. Setkávání se zřejmě budou odehrávat s lidmi, se kterými již máte vztah časem prověřený a ke kterým se neváží žádné nepříjemné zážitky a vzpomínky z minulosti. Toto zázemí vám dodá odvahu k navazování nových kontaktů. Zřejmě největší proměny dojdete v oblasti vaší životní filosofie a rozhodnutí k rozumné praktičnosti vám přinese velký pocit uspokojení a optimističtější vyhlídky do budoucna. V objevování nového a neobvyklého se řiďte svým citem, na který se budete moci spolehnout. Od března zkuste dát na potřebu vašeho organismu udržet si do budoucna dobré zdraví. Potřebujete se naučit neukrývat starosti a problémy. Pomalu získáváte důvěru v to, že je bezpečné problémy vyjádřit, svěřit se a v důvěrném rozhovoru je řešit. To by mohla být v tomto roce jedna z vašich nejdůležitějších změn, která vám otevře dveře do zcela nového vnímání a prožívání života. Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Vah a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu  Střelce.

Přeji krásný rok 2011, plný pohody v atmosféře lásky a důvěry.

 

BLÍŽENCI

Milí veselí a pružní Blíženci. Pro letošní rok lze doporučit, abyste si cokoliv, co budete vytvářet, nenechali vymknou z ruky a příliš nepřeháněli radost z rizika. Diplomacie bude skutečně velmi žádoucí, především u vás, kteří budujete nějakou stavbu, rekonstruujete nebo jakkoli jinak budujete nové bydlení. Především se snažte nepodlehnout svodům a touze prožít sexuální dobrodružství, zejména, jestli žijete v pevném partnerském vztahu. Dříve nežli byste neuváženě změnili práci pod vlivem náhlé emoce, si vše dobře rozmyslete, zejména ti z vás, na jejichž výdělku je závislá rodina nebo jiné povinnosti, kterým je třeba dostát.  V partnerském soužití se přičiňte, aby nevázla komunikace, nenechte ležet stranou témata, která nejsou dořešena a potom může v oblasti vztahů  vše probíhat celkem bez velkých výkyvů nebo ohrožení vztahu. V situacích, kdy na vás bude vyvíjen větší tlak, nežli běžně zvládáte, se budete muset dokázat doslova překonat, abyste díky své houževnatosti mohli udržet téma aktivní. Letos je důležité, aby  rozpracovaný projekt zaznamenal významný posun vpřed, jinak byste mohli začít uvažovat o odstoupení od závazku, který jste na sebe vzali. Téma bude znít, vzdát situaci nebo dále pokračovat. Toužíte po volném životě, kde byste si mohli i nadále dopřávat radosti v podobě zálib a koníčků a vnější okolnosti tlačí na přehodnocení. Správné rozhodnutí bude takové, které ve vás opět probudí optimismus do budoucna,  veselost a pružnost v jednání s lidmi v okolí. Upovídaností a zamlouváním témat, která mají být prodiskutována věci pouze zkomplikujete. Letos není příliš vhodná doba pro laciné a povrchní vtipkování. Skrýváte před veřejností to, co ve skrytu připravujete nebo vytváříte a letos se budou mnozí z vás muset rozhodnout, jestli dotyčná situace obstojí tváří v tvář realitě. Vzdát se nebo pokračovat? Důležité je, aby vše nebylo příliš prodělečné. Čím tvrdší se bude znát skutečnost, tím spíše prožíváte rok života, který vám dá velké zkušenosti a schopnost si do dalšího života zapamatovat, kudy cesta nevede a v budoucnu volit moudřejší přístup a řešení. Čím více o sobě můžete říci, že jste ambiciózní, tím spíše byste se měli letos snažit být laskaví ke svému okolí. V otázce vašeho zdraví  by bylo dobré v případě, že vaše nadváha je delší dobu zřejmá, se zamyslet nad svým životním stylem a svůj jídelníček i trávení volného času účelně přizpůsobit vašemu každodennímu životu. Především takzvaně nezajídejte situace, ve kterých cítíte nervozitu pramenící z netrpělivosti. Čím více budete pomáhat a vycházet vstříc druhým lidem, tím méně budete sami potřebovat pomoc druhých lidí, zejména v otázce péče o zdraví. Jedna z hlavních výzev letošního roku je udržet v tajnosti informace, které se o druhých lidech dovíte a v žádném případě je nezneužít ve svůj prospěch. Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Štíra a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu  Kozoroha.

Přeji krásný, veselý rok 2011, který vám může dát větší rozhled a radost ze života.

 

RAK

Milí oddaní a hluboce cítící Raci. Přijmout své pocity a dokázat je duševně zpracovat, bude pro vás téma, které čím lépe zpracujete, tím lépe se budete doma cítit. Víte, že mít partnera doma je pro vás tím největším štěstím. Letošní rok předkládá výzvu ctít také tradice partnerovy rodiny a nejenom pouze té, do které jste se narodili vy. Bude to úkol nikoli vždy pro každého z vás snadný, o to více však můžete mít dobrý pocit z toho co dokážete. Jestliže máte děti, potom opatrně, abyste se nesnažili na ně předčasně vzhledem k jejich aktuálnímu věku, klást požadavky větší, nežli by pro ně bylo do budoucna dobré. Mít dokonalé dítě je touha dost krátkozraká.  Jestli budete měnit práci nebo nastoupíte po delší pauze opět do práce, je důležité, abyste cítili, že rozhodnutí pracovat ve vás probouzí optimismus do budoucna a důvěru v sebe, že vše zvládnete. Bez ohledu na to, jste-li muž či žena, je dobré cítit, že vám tato pracovní činnost rozšiřuje duševní obzory a neslouží pouze k výdělku. Mnozí z vás budou po předchozím přerušení práce opět pokračovat ve svém zaměstnání, někteří už to neměli takzvaně v plánu nebo přestávali věřit, že pro sebe vhodnou práci najdou, ale nabídka bude zajímavá. Bez ohledu na to, jak dlouho a z jakých důvodů  byla práce přerušena, odložte všechny nepříjemné vzpomínky. Pro výdělečnou činnost je třeba projevit nové, nevšední, neotřelé názory a snažit se po celý rok o maximální přizpůsobivost a mnohé projekty konzultovat se spolupracovníky. Hrabat si na vlastním písečku pod sebe, by letos mohlo přinést nemalé problémy. Také v oblasti zdraví postupujte systematicky a trpělivě, zejména, jestli se aktuálně podrobujete léčbě. K udržení dobrého zdraví je třeba hlídat především duševní a psychickou svěžest  a v žádném případě nedopustit přepracování, i kdybyste se měli obávat, že přijdete o nějaké pracovní výhody. Zdraví a vnitřní klid jsou letos na prvním místě a není-li tomu tak právě u vás, bude to otázka uspořádat si během roku hodnotový žebříček a určit si do budoucna pro sebe příznivější priority. V lásce můžete najít velké uspokojení ve vztahu k dětem a v partnerském vztahu k zachování harmonie v partnerství bude třeba velmi citlivě propojovat svoje a partnerovy zájmy a potřeby. Zejména v otázce zda spolu zplodit dítě, byste měli mít skutečně jasno. V tomto roce doporučuji snažit se nerozvádět partnerské vztahy, když si nejste zcela jisti, že jste schopni domluvy a že vše zvládnete bez bojů zejména v oblasti vyrovnání majetku. Jde vám o jistotu a stabilitu a představa hmotného strádání by vás mohla provokovat k nátlakovým nebo neadekvátním akcím. Nenechte se po celý tento rok vyprovokovávat svým okolím ani raději sami neprovokujte, jenom proto, abyste cítili, že se vám podařilo někoho strhnout na svou stranu. Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Střelce a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu Vodnáře.

Přeji vám, abyste v roce 2011 měli kolem sebe mít a pokoj v duši i v rodině.

 

LEV

Milí velkorysí a radost ze života milující Lvi. Dokázat se před každou novou akcí vzchopit  také s odvahou k riziku, je sice pro vás častá výzva, avšak v letošním roce bude třeba vyjít jasně a zřetelně navenek se svými plány a cíly a za nikoho se neschovávat. Úvahy a myšlenky bude třeba předkládat až po zralé úvaze, stát si za nimi a prezentovat pouze své vlastní. Komunikace s druhými lidmi vám může pomoci si myšlenky ujasnit a utřídit, porovnávat informace a navazovat nové kontakty. Jakmile byste letos na někoho vyvíjeli přílišný autoritativní tlak, přivodíte si překážky pracovního nebo zdravotního rázu, které vás v konečném důsledku přivedou k rozumu. Okolnosti, které nastanou letošního roku bude třeba účelně a citlivě přizpůsobovat objektivním okolnostem a ne tomu, co byste chtěli, aby bylo. Hlavně se vyhněte omylům pramenícím z toho, že nebudete chtít nic zaběhnutého měnit. Letos uvidíte, že mnoho věcí nezůstane ve vašem životě při starém. V rodinném prostředí a ve styku s lidmi, které vnímáte jako hodně blízké, se prověří, kolik jste do svých vztahů v minulosti vložili trpělivosti, porozumění a dobré vůle. Když se letos budete cítit sklíčení nebo naopak nadšeně toužit cokoli oslavit, uvidíte, že kolem vás zůstali pouze lidé kteří vaše minulé jednání typu „cukr a bič“ dokázali zvládat a zůstali vám věrně po boku. Proto když budete mít letos pocit, že jste čím dále tím častěji sami a své starosti a radosti nemáte s kým sdílet, potom neplýtvejte silami a raději si udělejte pořádek ve svém vnitřním světě. Neradi na veřejnosti ukazujete tvář, která nebudí pocit síly a převahy nad ostatními. Letos poznáte na vlastní kůži, že skutečná síla je v podstatě schopnost opanovat sebe sama a získat a udržet si vládu nad sebou samým. Především kontrolou nad sebou v situacích, kdy se budete cítit ohroženi, objevíte svou skrytou vnitřní sílu, která by vám měla být k užitku a ne k převaze nad světem. Laskavé porozumění nejenom pro záporné stránky vaše, ale i vašich bližních vám pomůže bezpečně projít letošním rokem. Těžce není nutné přijímat ani odstěhování se někoho blízkého. Nové trendy by bylo dobré uplatňovat především v oblasti uvědomění si svých ideálů a opuštění těch, které čas prověřil jako přežité. Zde v této oblasti již nejméně dva roky cítíte, že se blíží čas, kdy přežijí pouze takové projekty, které prověří vaši houževnatost. Vyrovnávat se budete s otázkou co je již přežité a co je životaschopné. Je dobré počítat s tím, že tlak okolních situací, které vyplývají s přirozeného běhu života a času, budou na vaše rozhodování tlačit mnohdy velmi silně. Moudří a rozvinutí lidé by vám mohli ukázat na svém vlastním  životě, jak se lze osvobozovat od starého a nedívat se zpět. Ostatní vám zase na druhou stranu na základě svých třeba ještě v dospělosti nevyřešených témat ukazují kudy cesta nevede a tak nám život ukazuje, že přiučit se můžeme od každého. Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Kozoroha a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu Ryb.

Přejeme vám krásný rok 2011, plný her, během kterých nezraníte sebe ani druhé.

 

PANNA

Milé rozumné a povinnosti si vědomé Panny. Své zdroje a vše, co jste až doposud shromažďovaly a také to,  co vám život svěřil do opatrování, nechte letos usadit, zakořenit a věnujte velkou pozornost otázkám, co pro vás skutečně znamená majetek. Je čas opustit stará překonaná přesvědčení, protože právě majetkem a to nejenom v podobě financí, zajišťujeme si svou další tělesnou existenci. Raději žádné půjčky a jakoukoli formu života na dluh i kdyby se situace zdála naprosto bezpečná. Tím si zajistíte, že se mnohé ve vašem životě zklidní. Pohostinnost a kamarádství vám letos přinesou velmi chutné plody. Pokoušejte se, aby vaše výroky byly co nejméně zraňující, protože bez kontaktů se ve svém životě neobejdete, ať už se na tuto otázku díváte jakkoli. Nenamlouvejte si raději, že své problémy nejlépe ukonejšíte v ústraní a otevřete se příležitostem navázat nová kamarádství, ze kterých mohou do budoucna vyrůst přátelské vztahy. Jenom v kontaktu s druhými lidmi a ne jako solitéry, budete na veřejnosti dostatečně obratní a výsledek bude potěšující. V oblasti vaší tvořivosti a osobitého projevu by mohlo, když k tomu sobě dáte sami souhlas, dojít k poměrně významnému posunu. Je tady dá se říci konec imitování druhých lidí nebo jejich myšlenek a idejí a začíná ta fáze vašeho života, kdy rozumně, seriozně a vědomi si své povinnosti budete předkládat vlastní projekty a soustředěně budete budovat to, co si vytknete za svůj cíl. Čím více nápaditosti a tvůrčích schopností vložíte do práce, tím vytváříte silnější předpoklady k tomu, abyste si udrželi dobré zdraví a v případě nemoci, abyste rozpoznali podstatu problému. Právě tímto způsobem může dojít k uspokojivým výsledkům v léčení. Ve vztazích  máte schopnost svým pohledem na život stavět nerozumné nebo od reality odtržené partnery pevně nohama na zem a to je právě to, co vám letos pomůže vztah nejenom udržet, ale dát mu i další perspektivu. To vše bude možné, když po kritice bude následovat také návrh na zlepšení konkrétního problému. Letos za vás nikdo nic nevybojuje i kdyby vám to nakrásně sliboval nebo takový dojem dělal, je to skutečně pouze a jenom na vás a na vaší potřebě a ochotě překvapovat nejenom partnera, ale cele vaše okolí svým vstřícným a  konstruktivním přístupem k situacím. To se však samo neudělá jenom proto, že to konstelace astrologické naznačují. Vše máte ve svých rukou a ochotě či neochotě k proměně. Proto také budete cítit, že je vhodnější zachovat rovnováhu na poli finančním, v tom vám pomůže si neustále připomínat, že finanční dostatek či nedostatek je pouze a jedině otázka vaší tvůrčí inteligence. Události navodí myšlenky určitým směrem a zbytek již vykoná naše nevědomá mysl, to je jak sami víte stará známá pravda, která nepodléhá zubu času. Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Vodnáře a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu  Berana.

Přejeme vám krásný rok 2011, rok nabytého sebevědomí a rozumného kormidlování svého života.

 

VÄHY

Milé krásu milující a po harmonii toužící Váhy. Vaše potřeba vyzařovat i fyzickou krásu vás přivede k zamyšlení se nad svou životosprávou a celkovým stylem života. Během loňského roku dozrála situace natolik, že nyní je třeba, abyste dali nějaký konkrétní impuls k započetí nového projektu. V oblasti způsobu komunikace s lidmi si uvědomujete již nejméně dva roky, že bude třeba hlouběji chápat a vnímat potřeby lidí ve vašem okolí. Vaše názory někdy vyžadují velkou toleranci posluchačů a letos lze doporučovat takový způsob komunikace, aby bylo zcela zřetelné, jak si sami sebe ceníte a proto pozor na zbytečnou upovídanost. V podstatě se dá doporučit:  hovořte pouze o tom, co vám nebude vadit, když pronikne na veřejnost. Informace z konce loňského roku je nyní třeba duševně strávit a nic neuspěchat. Uvědomit si své pocity a se vším se nejprve beze zbytku srovnat. Vkládejte do svých aktivit pouze velmi dobře promyšlenou a soustředěnou energii k vybudování si bezpečného zázemí. Základ bude nenechat se vyprovokovat k neuváženým výbuchům emocí. Pozor na to, ať vás v rodinném prostředí nezradí vaše obrazotvornost, abyste nepřeceňovali události a přílišným dramatizováním situací neohrozili své bezpečné zázemí. I když se jindy chováte spíše rezervovaně, nyní je třeba dát vztahy a vše z oblasti rodiny do takového stavu, abyste se mohli s vnitřním klidem bezpečného zázemí věnovat své práci. Mnozí z vás budete přehodnocovat běžně zaběhnuté zvyky nejenom v oblasti vztahové. Ze třech základních pilířů života: Zdraví – Vztahy – Práce, je třeba mít vždy raději dvě tyto oblasti alespoň uspokojivě fungující. Proto po celý tento rok jednejte ve všech oblastech života systematicky a obezřetně. Výsledek může předčít i vaše nejoptimističtější očekávání, když se nenecháte strhnout okolnostmi k bezohlednosti. Nezapomínejte na své záliby a koníčky a jestli byste je dokázali spojit i s pomocí nebo užitečností pro druhé lidi, potom vás čeká velmi příjemně prožitý rok, plný intenzivní tvůrčí činnosti. Minimálně je zde čas romantických dobrodružství, která když nepřeženete dají základ užitečným inspiracím, jak dál naložit se svým talentem. Nedopusťte proto, když budete prožívat nějaké to romantické dobrodružství, aby z toho nastal zmatek a chaos na vašem pracovišti. Pracovní záležitosti si nenoste domů a naopak domácí záležitosti nepromítejte do práce. Soutěživost nebo rivalita by se mohla ve vztazích sice objevit, ovšem záleží na vás, jak situace budete zvládat. Z násilí a nátlaku nikdy nic pozitivního nevzešlo. V oblasti zdraví by křeče a nervozita svědčily o přehánění v oblasti přizpůsobování se každodenním okolnostem vašeho života. Bez ohledu na aktuální zdravotní stav, budete letos přivedeni k rozumnému nahlížení na život, a rozumně harmonizovat své zdraví. Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Ryb a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu Býka.

Přejeme vám, abyste v tomto roce našli dost lásky pro sebe a ještě vám zbylo i pro ostatní.

 

ŠTÍR

Milí k oběti ochotní a letos také idealističtí Štíři. Života běh tohoto roku vás bude dost často přivádět k vyhledávání klidu a hledání témat uspokojujících vaší potřebu nalézat ve svém nitru odpovědi na základní otázky. Nepřehánějte ve své potřebě vlastnit, protože by vám nalezená láska nebo perspektivní vztah mohly proklouznout mezi prsty. Pokuste se dávat svým milým najevo co skutečně cítíte a láskyplnými slovy nešetřete, zatímco slovy  příkrými a kategorickými se pokuste šetřit jak jen to nejlépe dokážete. Není nutné každodenně soupeřit v mysli nebo slovy se skutečnými nebo mnohdy pouze domnělými soupeři. Vzhledem k tomu, co jste prožívali v loňském roce, byste si letos zřejmě rádi dopřáli trochu více cestování a tak nejenom v této oblasti, ale také na pracovištích se budete potřebovat vyrovnat s tématy rivality a přizpůsobování se konkrétním faktům dané chvíle. Rozumné přizpůsobení se tomu, co je letos vaší prací a povinností, se může ukázat jako velmi moudré. Mohutnou výzvou vaší vůli budou okolnosti, kdy budete mít chuť prosadit se bojem. Vaši blízcí ani spolupracovníci či podřízení nejsou vašim majetkem. Především v oblasti příbuzenských vztahů nebude tak snadné překřičet ostatní, nebudou vám již tak snadno a často v rámci zachování klidu v rodině ustupovat. Budete dost často potřebovat pomocnou ruku a dobrou vůli svých příbuzných a přátel a tak budete procházet důležitou proměnou. Nejednou přijdete na to, že vám nezbývá než dokázat obětovat svůj volný čas ve prospěch druhých lidí. Budete-li schopni této přirozené výměny energií, potom můžete prožít velmi dobrý rok. Pozor na idealizaci vztahů a provokování členů rodiny plány, které ani mnohdy nebudete brát tak vážně, jako ti, kterým je budete předkládat. Vaše příslovečná štíří síla by mohla být povážlivě oslabena, když  se budete chovat nadmíru nevypočitatelně. Pro vás je to mnohdy hra, kterou zkoušíte, co druzí vydrží a jak budou reagovat, ale letos by vás jejich reakce mohly nejednou nepříjemně zaskočit. Když někomu řeknete: jdi pryč, je zde nebezpečí, že skutečně odejde a když řeknete něco udělám, bude partner velmi vážně a samozřejmě vyžadovat splnění. To, co jste za poslední dva roky prožili a dokázali, by vás mohlo svádět k aktivitám mnohdy až na samou hranici hazardu. Jak se říká s jídlem roste chuť a když mi to prošlo  jednou, projde to i příště. Proto především, když jsou na vás jakýmkoli způsobem závislí druzí lidé ať už v rodině nebo na pracovišti, snažte se udržet svou potřebu podniknout něco hodně neobvyklého nebo odvážného, pouze v rozumných mezích. Budete potřebovat, aby vás okolí vnímalo jako silné, odvážné a originální, kteří se hned tak něčeho nezaleknete a tak opatrně při aktivitách, ke kterým nejste dobře vytrénovaní. Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Berana a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu Blížence.

Přejeme vám rok, ve kterém si ujasníte pohled na život a nebudete ztrácet kontrolu nad sebou samými.

 

STŘELEC

Milí mnohdy prozřetelní a vzdělaní Střelci. Běžně jste vnímaní jako lidé mnoha nápadů a díky své impulsivnosti potřebujete mít kolem sebe co nejvíce tolerantních a vyrovnaných lidí. V tomto roce je třeba se na sebe podívat skutečně rozumně a v případě, že jste některými svými návyky způsobily svému okolí a v neposlední řadě i sobě více problémů než užitku, je letos ideální čas k tomu, abyste se ode všeho, čím jste si v minulosti komplikovali život osvobodili a připravili se na vytváření si nových plánů a idejí do budoucnosti. Bez ohledu na svůj aktuální stav postavení ve společnosti, se neobávejte rozšíření svého vlivu, neobávejte se pouštět se do nových aktivit a projektů. Nápadů bude dostatek, duchaplnost vám také nechybí, tak ve spojení s pečlivou rozvážnou úvahou a trpělivými systematickými kroky, nezbývá nežli být úspěšní. Překážky a omezení nám do života přicházejí, aby se mohly dít věci a vy rozhodně nebudete chtít do druhých lidí nebo překážek narážet. Máte všechny předpoklady chovat se uvolněně a intuitivně. Zarputilá snaha se prosadit za každou cenu by vám mnoho úspěchů nepřinesla. Také pozor na hromadění prostředků, které když někteří z vás nezačnou rozumně užívat, tak se budete muset smířit s poklesem a někteří dokonce s minimem. Abyste se nezačali stávat závislými na svém okolí, tak se pokuste nehovořit o svých plánech a úmyslech dříve, nežli je budete mít rozumně stabilizované. To, že si rádi popovídáte a vyměníte názory a postřehy, že slíbíte víc než čemu v té chvíli jste schopni sami uvěřit, je jedna věc, ale to vše by vám mohlo sloužit a ne se tím připravit o možnosti. Často vám takové jednání vycházelo, ale jak se říká všeho do času. Ti z vás, kteří máte vystupování před posluchači jako svou profesi, naopak můžete v tomto roce dosáhnout pokroku, když  budete prokazovat dostatečně velký rozhled. Hovořte proto raději pouze na témata, která máte dostatečně hluboko prostudována a praxí ověřena. V rodinném životě je dost pravděpodobné, že se budete mít chuť někam pohnout, přestěhovat ať už v rámci republiky nebo i za hranice země. Ti, kteří žili jaksi na úkor svých partnerů se budou mít chuť vracet. Společenské uznání potřebujete a tak ti z vás, kterým se ho nedostává se zřejmě budete zabývat otázkou, zda by nepomohlo vaší reputaci, kdybyste na kratší čas zhruba jednoho až dvou let, vycestovali pracovně za hranice. Všeobecně pro Střelce letos nabývá důležitosti zúročit své vlohy a talenty. Mnozí z vás velmi získají a ti z vás, kteří nestojíte pevně nohama na zemi, byste mohli i mnoho ztratit, když nedáte na rady lidí, kteří vám budou naznačovat, že nelze šetřit na pohodlí a příjemné atmosféře nejenom na pracovišti, ale také v rodině. Nešetřete na těch, které máte nejraději a na těch, kteří vám vytvářejí možnost dobrého výdělku. Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Býka a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu  Raka.

Přejeme vám, abyste se v tomto roce pěknými věcmi pouze neobklopovali, ale abyste je také uměli v plné míře užívat.

 

KOZOROH

Milí skromní a práci milující Kozorozi. Bez ohledu na to, co skutečně budete v tomto roce řešit a prožívat, je zcela nezbytné, abyste nepodléhali zmatečným reakcím a zbytečné přecitlivělosti. Prožíváte rok zásadního sebe prosazení se v rámci dosažených úspěchů v dosavadním vašem životě. V každé situaci, která by se jevila jako zmatečná nebo pro vás subjektivně velmi důležitá se snažte si zachovat svou jedinečnou schopnost zaměřit se na jasné a zřetelné uvědomění si podstaty situace. Potřebujete více klidu a eventuelně i více spánku, protože procházíte velmi důležitou fází života, kdy máte podmínky prokázat svou odvahu vzít si od života to, co pro sebe považujete za správné a tomu neváhejte podřídit i svou strategii. V majetkových záležitostech si život a hospodaření s financemi upravte tak, aby vás neohrozily partnerovy překvapivé zmatky nebo prodělky či ztráty financí. Čím zmatenější a rozkolísaný bude život vašeho partnera, tím spíše budete potřebovat se nenechat tímto nebezpečím zaskočit. Mnozí z vás budou  muset své rodinné nebo partnerské hospodaření s financemi a majetkem přehodnotit a dát mu novou právní formu. Jestliže partner ztratí práci nebo bude mít jakékoli problémy v této oblasti, trvejte s nekompromisností sobě vlastní na tom, aby se co nejdříve opět zapojil do pracovního procesu. Co se týká vašich pracovních postupů, vše může dostat díky vaší pracovitosti a přizpůsobování se nutnosti, proti které nemá význam se bouřit, mnohdy náhlý pohyb vpřed. Je zde znát dobrý předpoklad k posilnění si pozice nebo pracovního postupu na vyšší pozice. Kdo vládnete cizími jazyky, využívejte je v maximální míře a nemáte-li k tomu na pracovišti dostatečnou příležitost, potom neváhejte uvažovat o změně svého působiště. V otázce svobodného života nebo pevnějšího partnerského svazku lze očekávat vážné rozhodování se, zda přistoupit ke sňatku. Vzhledem k vašim drobným metodickým krokům vpřed v oblasti citového života během minulého a u některých z vás i předminulého roku, to bylo možné i očekávat. Respektive i když jste si mysleli, že to okolí netuší, málokoho zřejmě svým rozhodnutím k uzavření sňatku překvapíte. Většinou by mohlo být takové rozhodnuté přijímáno vstřícně i v rámci celého širšího příbuzenstva. V oblasti komunikace a vystupování před lidmi si neradi necháváte nahlížet předem do karet a jdete raději na jistotu a dobrou předchozí přípravu. Letos se raději připravte na to, že nutnost improvizace bude dost častá a což vás možná příjemně překvapí, dost často vám takové situace nebudou nepříjemné a velmi vás posunou dopředu, co se týká větší otevřenosti také svému okolí. Není to jenom otázka ochoty k přijímání častějších návštěv. To, že mnozí více otevřete svůj domov více lidem, vás přivede k nutnosti upravit soukromý život podle svých potřeb. Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Blíženců a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu Lva.

Přejeme vám, abyste se v tomto roce zbavili nervozity a byli skutečně spokojení se svým životem.

                                                                                                                                                                                             

VODNÁŘ

Milí nápadití a tvořiví Vodnáři. V minulých letech se vám podařilo od něčeho osvobodit díky tomu, že jste mírně řečeno své povinnosti delegovali na jinou osobu. Třebaže dotyčná osoba mohla vše zprvu přijmout vstřícně a dobrovolně, zřejmě pod dojmem vašich příslibů, letos by se dotyčné osobě mohlo začít zdát, že je jaksi využívaná. Zde nehraje příliš velkou roli, zda se jedná o téma práce nebo osobních vztahů. Prostě přichází nutnost díky svému důvtipu a většímu zájmu situaci uklidnit. Od minulosti jste se již většinou odpoutali a s nabytím svobody vyvstaly další povinnosti. Máte svou představu, jak by mohl vypadat krásný vztah a tak se zkuste zajímat o to, jakou představu o krásném vztahu má váš partner. Vaše slova jsou mnohdy velmi silná, plná důvěry v sebe sama a společnou budoucnost a když potom přijde reálné soužití, neztraťte letos pevnou půdu pod nohama. Téma schopnosti plně se partnerovi oddat a riskovat omezení své volnosti by mohlo hrát dost velkou roli. Důležitá rozhodnutí budete činit ti z vás, kteří jste podlehli v roce 2010 svodům příliš snadného výdělku prací, která nebyla čestná, legální nebo v jakémkoli smyslu toho slova se zpronevěřovala vašemu niternému cítění dobra. Nejednoho z vás přivede tento rok k posunu v nahlížení na to, jak jste si představovali rovnoprávný  partnerský život. Výsledek způsobu života předchozích let máte jasně před sebou a letos je na řadě postavit se realitě a uvědomit si mnohdy tvrdou realitu současného života. Celý rok by mohl být ve znamení nutné otázky: jak příště lépe? Kdo má partnerský život v pořádku, bude hledat způsob, jak si rozšířit rozhled. Někteří budete studovat, jiní cestovat a ostatní se musí jaksi za pochodu dokázat vyrovnávat s touto otázkou, protože mají tolik každodenních povinností, že si nemohou cestování nebo studia dovolit. Někteří z vás si letos definitivně uvědomí sami sebe v takové skutečné realitě, jaká je a tím se velmi osvobodíte od mnoha rolí, do kterých jste se mnohdy nutili nebo stylizovali. Rozchody nesete velmi těžce, ovšem mnozí z vás se brzy zhojí z těchto ran díky provozování velmi originálních koníčků nebo zálib. Především ti z vás, kteří máte ve zvyku potlačovat a skrývat svůj vztek a zlobu, se budete potřebovat uvolňovat méně nebezpečnými způsoby nežli je alkohol či jiné aktivity, které hrozí propadnutím závislosti. Jestli prožíváte jakékoliv situace, které by se daly vnímat jako porážka nebo nezvládnutí čehokoli, potom je třeba věnovat maximální pozornost tomu, jak se ze současné situace poučit, aby se nemusela v budoucnu znovu opakovat. Po společenském postavení a prestiži toužíte a tak se podívejte realitě do tváře a přijmete skutečnost takovou, jaká je. Čím složitější a náročnější byly vaše předešlé dva až tři roky, tím spíše se věnujte zájmu o své zdraví a nepodceňujte prevenci. Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Raka a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu Panny.

Přejeme vám rok, ve kterém se zbavíte žárlivosti a lhostejnosti a poznáte, co obnáší opravdová nezávislost.

 

RYBY

Milé Ryby plné touhy, potřeby lásky a soucitu s lidmi. Jestliže jste po dva až tři roky vydrželi setrvat v jakémsi úsporném režimu a dali jste si své citové, finanční a celkově hmotné záležitosti do pořádku, potom si letos budete moci oddychnout a pustit se do všech svých plánů, od kterých jste museli na čas upustit. Ti z vás, kteří jste v loňském roce vzdali nějaký dlouhodobý projekt nebo vztah, protože jste ztratili víru v budoucí vývoj situace, nebudete muset ničeho litovat, protože jste již dostatečně poučeni o tom, co dokáže vaše chaotické propadání iluzím a vidině ne příliš náročnou prací získaného materiálního zabezpečení. Každopádně by bylo dobré vidět pozitivní výsledek svých rozhodnutí za poslední dva roky, ať už se jednalo o práci, partnerský vztah nebo soukromé podnikání. Důležité bude se letos definitivně osvobodit ode všech dluhů všeho druhu a pustit se do života poučeni a osvobozeni. K optimismu máte důvod a tak bude také hodně záležet na tom, zda dokážete nezapomenout  dát velkoryse najevo své díky všem, kteří při vás v těžších letech věrně stáli, pomáhali vám a především ve vás po celou dobu věřili. Dostanete-li letos nabídku ke sňatku nebo nabídnete-li sami někomu své srdce a společný život, nakonec zřejmě začnete lehce polevovat ve svém nadšení, čím více se bude blížit termín sňatku. Je to téma obav z pevných vazeb a uzavírání konkrétních závazných smluv. V oblasti profesního života se může začít úsilí předchozích let zúročovat, jestliže máte dostatečnou odvahu se vzchopit k riziku a začít se projevovat s osobní odpovědností za vlastní výkony. Někteří jste dávali v minulých letech do své práce mnohdy více času a energie než kdokoli jiný a jestliže jste tím neohrozili nebo nerozbili svůj partnerský život, potom budete mít letos v soukromém životě důvod k radosti dvojnásobný. Počátkem roku je Merkur ve znamení Střelce a tak zkuste tuto příležitost pevně uchopit a konečně si vztah užít. Hledáte-li spolehlivého a rozumného člověka a sami máte také v tomto ohledu co nabídnout, tak se odvažte jít za svým srdcem. Čím více péče a pozornosti dáte partnerovi, tím spíše přestanete pochybovat o tom, že je to ten pravý.  Pochyby vás  budou pomalu, ale jistě opouštět. Svět není výhradně jenom místem utrpení, nemocí a nespravedlností, to již víte a proto vám již rezignace připadá člověka nedůstojná a spíše se většinou budete umět vzchopit a více pomáhat, čímž budete v hojné míře hojit i svá minulá zranění. Přestanete-li se spoléhat na sliby druhých lidí, nezatvrďte svá srdce a zůstávejte štědří tam, kde cítíte, že to je na místě beze všech pochybností. Letos si položte zásadní otázku: kam mě přivedla v minulosti cesta nejmenšího odporu a je pro mne dobré v ní i nadále pokračovat?

Ke zdravému rozumu v otázce zdraví a správné péče o duši i o tělo vás mohou přivádět situace nebo lidé typu Lva a v sebepřekonávání se bude cvičit zejména pod vlivem lidí a situací typu Vah.

Přejeme vám rok, ve kterém poznáte a užijete si sílu pramenící z toho, že se umíte spolehnout sami na sebe.

 

 

Dobře a v lásce prožitý rok 2011, ve kterém se můžeme stát umělci svého života.

Zdeňka Kavalová-Maixnerová

 

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz