Ze dne: 15.5. 2002

Numerologie 3

Číslice je zobrazením toho, co vyjadřuje číslo a je to jedna z největších abstrakcí, jaké je lidská mysl schopna.

ZÁKLADNÍ ČÍSLA A JEJICH VLASTNOSTI

Jsou to v numerologii čísla 1 - 9 a všechna další čísla se převádějí metodou postupného sčítání . Podle vibračního vlivu, příslušejícího každému číslu můžeme rozdělit typy lidí do devíti základních skupin.

1 – Nezávislost - rozhoduji. Útočnost. Symbol jednotnosti. Odvážný až útočný typ, z něhož se rodí vůdci, badatelé.
2 – Dvojice - stýkám se. Vyrovnanost. Vyrovnaný, až klidný typ. Lékaři, ošetřovatelé, profesoři, diplomaté
3 – Komunikace - vyjadřuji se. Osobitý výraz. Činný, výrazný typ. Herci, řečníci, zpěváci, hudebníci, spisovatelé - umělecký temperament
4 – Úsilí - tvořím. Stálost. Rozvaha, opatrnost. Pilní pracovníci.
5 – Pohyb - měním se a cestuji. Dobrodružnost. Proměnlivost, až neklidnost. Umělecký temperament, ovšem ne na takové úrovni jako č.3. Světoběžníci, cestovatelé, dobrodruzi.
6 – Cit - rezonuji. Spolehlivost. Přizpůsobivost, závislost. Skvělé vlastnosti pro filozofy, učitele, kazatele, vědce. Spolehliví pracovníci.
7 – Moudrost - snažím se. Záhadnost. Melancholie a zasněnost. Stoicismus, může přinést vůdce nových hnutí nebo náhlé proslavení se. Jde o síření nových myšlenek - básníci, spisovatelé, dramatici. V některých případech také snílci a lidé opájející se alkoholem nebo závislí na jiných omamných látkách či myšlenkách.
8 – Čin - dobývám. Úspěšnost. Silné, úspěšné číslo. Objevitelství, originalita, nekonformní myšlení, výstřednost, podivínství.
9 – Oddanost - pomáhám. Moc. Magnetický, univerzální typ. Prosazování vysokých ideálů. Vědci, umělci, filantropové. Může být toto číslo soběstačné a je tedy třeba rozvíjet píli, prozíravost, obchodní smysl.

Sekundární čísla – podle starého systému, mají sekundární, neboli podružná čísla zvláštní hodnotu. Čísla 10 - 22 mohou být o něco silnější nežli podružná čísla větší nežli 22. Tento názor vychází z úvahy, že hebrejská abeceda obsahovala dvacet dva mystických písmen. Přesto je třeba uvažovat, že tyto vibrace nejsou snadno zachytitelné a neprojevují se příliš silně. Je to doplňující informace, hovořící o možných skrytých možnostech, které mají občasné a dočasné působení.

11 – je číslicí zjevení a vnitřního zraku. Jsou to dvě jedničky, které by mohly přinášet nejistotu, zda jsem rodilý vůdce nebo zda se mám nechat vést. Je to zvláštní mystické číslo, které můžeme chápat jako rovnováhu mezi dobrem a zlem. Tento vliv se uplatní, když se v numerologii určité osoby objeví více nežli jednou.
12 – převádí se na číslo 3. Smysl pro vyrovnanost, kompletnost, když to celkový výklad potvrzuje. Toto číslo značí dvanáct znamení zvěrokruhu, dvanáct apoštolů atd.
13 – Číslo o jedno vyšší nežli „ bezchybná „ dvanáctka. Toto číslo je spojováno se smůlou a černou magií, ale může znamenat i pozitivní sílu / moc /. Není to nešťastné číslo, jak věří mnoho lidí. Je spojeno s mocí, která když je užita k sobeckým cílům, zničí sama sebe. Kdo porozumí tomu, jak nakládat s tímto číslem je neobdarován mocí nadvlády.
22 – Dokonání a úplnost. Počet karet velké arkány v tarotech, počet čísel v hebrejské abecedě. Je to podivné a nedotknutelné číslo a má záhadný vliv. Je nekontrolovatelné a zřídka aktivní. Lze mu přičítat určité výsledky a obtížné je jeho zkoumání. Je to číslo završení a dokonalosti. Redukujeme jej na číslo 4 , ale 22 je silnější a její pozitivní rysy jsou výraznější nežli u čísla 4.

Číslo dne, měsíce, roku, životní číslo – V datu narození jsou čísla seřazena v určitém pořadí. Pořadí, v němž jsou čísla uspořádána je důležitým aspektem, který nelze přehlédnout. Složené číslo je třeba převést na číslo primární.
U každé osoby musíme vypočítat několik čísel. Naše potencionální možnosti jsou naznačeny našim životním číslem. Psychologická část numerologie se skrývá za studiem jména a příjmení každé osoby a hovoří o naší osobnosti a našich možnostech. Touto tematikou se budeme zabývat podrobněji ve druhém pololetí našeho studia.

ČÍSLO DNE - odhalí základní charakteristiku osobnosti, jak se chová a co si myslí.
Je-li číslo dne a měsíce narození shodné s číslem data narození, osobnost i životní cesta se tímto násobí a zvýrazní. Jestliže jsou čísla odlišná, můžeme pouze předpokládat konflikt mezi vnitřní osobností a životní cestou.

Primární číslo dne

10. -19. – rozhodné, rozumové reakce na situace. Je třeba rozvíjet nezávislost, originalitu, nadšení, odhodlání, protože jinak by se mohlo dostávat do popředí spíše sobectví.
20. - 29. – zde převládá intuice a první reakce jsou spíše nejprve citové nežli rozumové. Nerozhodnost se brání stresu a je třeba dát pozor na alkohol nebo projevy fyzické nevolnosti ve stresu. Viz. 1. Lekce - frustrace a stres.
30. - 31. – zvýšená představivost a první reakce na situace je spíše analytická. Zvídavá mysl, tvůrčí schopnosti, předpoklad rozvinout vysokou inteligenci. Nápaditost. Bohatá představivost, podněcuje druhé.

1 – Nezávislost
Člověk staví sebe do popředí a vyvíjí aktivitu pro sebe. Potřeba o všem se sám rozhodovat. Nerad se zodpovídá. Žárlivost a panovačnost, eventuelně sobectví se mohou objevit v hodnocení druhých lidí.


2 - Družnost
Laskavost, diplomatické jednání. Potřeba společnosti druhého. Snadná zranitelnost, nechá se zmítat svými city. Nic nedělá jen pro sebe. Vnitřní klid a pohoda je závislá na druhém. Pociťování fyzické slabosti při nutnosti se rozhodnout.


3 – Kamarádství
Nápaditost a otevřenost. Komunikace a spodlečnost. Přímo a otevřeně zhodnocuje kriticky situaci. Schopnost vystihnout citlivé místo druhého. Zvýšená kritičnost, eventuelně nervozita, když musí stíhat více nežli co lze zvládnout.


4 - Vyrovnanost
Praktičnost, ve vztahu rozumnost a spolehlivost. Dobře obstojí v kritické situaci. Citlivost zakrývá zdánlivou sebejistotou. Při převaze partnera rezignuje nebo útočí. Je vhodné sledovat do minulosti, zda v dětství nechyběla láska a povzbuzení.

5 - Vnímavost
Otevřenost dojmům, změně, pravdě, pokroku. Být sám vlastním pánem. Vzbouří se, když ve vztahu chybí prostor. Myšlenková otevřenost otevřená pokroku. Střeží-li příliš svou svobodu, nemá odvahu se zapojit a angažovat.

6 - Harmonie
Bez vztahů nedovede žít. Laskavost, citlivost, upřímnost. Možná i naivita a bezelstnost, která ničí vztahy. Ohleduplnost a laskavost, ale může chybět sebedůvěra. Učení, láska k dětem a zvířatům.

7 - Zkušenost
Citové vzestupy a pády si zkouší sám na sobě, nedá příliš na varování druhých. Vlastní morální kodex. Nemluví naplano, vysoké cíle. Nesnáší hlupáky. Ctižádost by neměla převládnout nad rozumem.

8 - Rovnováha
Musí zvládnout udržet v rovnováze sílu, energii, city a moc nebo bohatství. Učí se vnášet do života, to co tam chybí. Chce soukromí, ale musí zvládnout veřejnost. Nezískávat výhody na úkor druhých.

9 - Uvážlivost
Vysoká hladina citlivosti a zranitelnosti - na svou obranu používá metodu šoku. Bývá také někdy tichá, skromná, až zakřiknutá. Vše si dobře promyslí a potom řekne pravdu tak, jak ji vidí. Nenechat se zneužívat a nebrat na sebe zodpovědnost za druhé. Nespavost.

10 - Silný charakter
Emocionální síla, Možný pocit izolace. Nezávislost, soběstačnost. Pracovitost, zásadovost, vnáší pevnost do vztahu. Rezervovanost. Uzavřenost může působit povýšeně. Střeží si soukromí. Hrdost brání žádat o pomoc.

11 - Citlivost
Rozpor mezi družností a nezávislostí. Vlastní nejistota, sami si příliš nerozumí. Bez vztahu se cítí ztraceni. Sebekázeň, možná i diplomacie. Někdy hodně vydrží a nedbá na předpisy a jedná z vlastní iniciativy.

12 - Všestrannost
Činorodost, bystrost. Smysl pro rodinu. Významné místo má partnerský vztah. Upřímně a rádi debatují a nemají rádi problémové partnery. Cestování, otevřenost. Chce žít po svém a nesnáší žárlivost a projevovanou nedůvěru.

13 - Zranitelnost
Problémy se sebedůvěrou, nejasné uvědomění vlastní hodnoty. Důležité je zvládnout v životě dominanci. Samostatnost, ctižádost, společenskost, duševní bystrost. Oddaný přítel. Potřebuje materiální jistotu. Ublíží spíše slovně.

14 - Cílevědomost
Žít po svém, sám si rozhodovat. Jde za svým, nestojí o rady. Pamatuje si křivdy. Je třeba se odreagovávat, jinak bolest hlavy, zažívací potíže, vysoký krevní tlak. Potřebuje stále nové úkoly, soustředí se vždy jenom na jednu věc. Chce mimořádný vztah.

15 - Odvaha
nezávislí, houževnatí lidé, někdy vzpurní. Pod povrchem citlivost a zranitelnost. Při stresu ztratí řeč, možnost pocitu nevolnosti. Jsou citlivější, nežli se zdají napovrch. Obtížnější je poznat je blíž. Dokud nemají jistotu, že mohou důvěřovat, nepustí si nikoho k tělu.

16 - Přímočarost
Vše si chtějí sami vyzkoušet. Vytvářejí si pevné názory a říkají je bez ohledu na to, jestli se někoho dotknou. Smysl pro obecné problémy a boj za práva. Vydrží dlouho u jedné činnosti bez odpočinku. Chce silné a nezávislé partnery.

17 - Zdatnost
síla a zároveň ústupnost, účastnost, citlivost, bezelstnost. Schopnost zvítězit sám nad sebou - číslo dokonalé formy ve fyzické rovině. Sklon k dramatickým citovým výlevům. Pracovitost, výkonnost, zlostnost, primadona - potřebuje ujišťovat o svých kvalitách.

18 - Odpovědnost
zdatná, silná osobnost. Ztřeštěnost, ukvapenost, možnost získat vážnost a odpovědnost. Relaxační cvičení upokojí nepokojnou mysl. Vášeň, hluboký cit, Požaduje od milostného vztahu hodně. Touží po poctivém a upřímném dorozumění.

19 - Účastenství
mentální energie pomáhá se vyrovnávat s tím, co život přináší. Síla a nezávislost a na druhé straně pocit osamocení a izolace. Při práci pro druhé zapomíná na své problémy. Ignorování, klamání, zneužívání nebo ohrožení nezávislosti je rozčílí, možný silný vztek.

20 - Intuice
laskavost, oddanost, má rád klid a harmonii. Samotu snáší poněkud obtížně. Chápavost a trpělivost se nemůže cele rozvinout, když se dá snadno vyvést z rovnováhy a podléhá návalům vzteku.

21 - Pochopení
tolerance, přívětivost, upřímnost. Potřebuje se hodně stýkat s lidmi a komunikovat. Raději hovoří přímo na rovinu, ale v ohrožení se může nechat vyprovokovat a slovem ublíží. Je třeba rozvíjet tvořivost, která plodí toleranci.

22 - Vytrvalost
Chybí-li sebejistota, projevují se sklony splynout s partnerem a potom je možná i přecitlivělost. Je třeba rozvíjet vyrovnanost, praktičnost, metodickost, laskavost. Velice vážně bere výčitky, přecitlivělost, netýkavost.

23 - Samostatnost
touží sice po volnosti, ale potřebuje pochopení a hýčkání. Obtížně se vyzná ve vlastních citech, které nemají dlouhého trvání. Chlad, sobectví a necitelnost se projeví, když nemá pocit, že mu druhý dává volnost a pochopení.

24 - Přívětivost
kamarádství, ochota, vyrovnanost, praktičnost, starostlivost. Potřebuje harmonický rodinný život, který by mohl ohrozit přecitlivělostí, sníženou sebedůvěrou, slabošstvím nebo bezohledností.

25 - Nenáročnost
obtížně zvládá stres, ale je schopen rozvíjet svou tvořivost. Netaktnost druhých se ho snadno dotýká = netýkavost. Potřebuje změnu a stále za něco bojovat, výzvu, vzrušení, všechno si chce v životě vyzkoušet sám.

26 - Průraznost
vůdce a organizátor. Velká vnitřní síla, nic mu neunikne. Arogance je možná. Nezávislost, velkorysost a nesobectví je možné rozvinout. Nic mu neunikne díky dobrým pozorovacím schopnostem.

27 - Svědomitost
poctivost, introspekce. Duchovně založený, citlivost, vnímavost a otevřenost mohou vést k tomu, že trestá spíše sám sebe - mnohdy drogy, alkohol, stresové problémy. Sklony brát život příliš vážně. Chce být sám o samotě s někým blízkým.

28 - Rozpornost
životní druh a samostatnost = celoživotní rozpor. Nesnáší omezení a potřebuje mít množství vedlejších zájmů. Tvrdohlavost, agresivita. Potřebuje rozhodovat sám za sebe a nenechá se zastrašit. Pocit osamělosti.

29 - Nepřehlednost
hluboká citlivost a zranitelnost, nevyváženost, vyvolává nedorozumění. Analytický a své city uzavírá hluboko v sobě. Kolísavost, tajnůstkářství, výstřednost, významné mlčení.

30 - Ráznost
Připadá si ve svých názorech vysoko nad ostatními. Extrémy v potřebě sexu - buď vysoká potřeba nebo žádná. Tvůrčí představivost, na první pohled působí vyrovnaně a sebejistě. Může být silná, výrazná osobnost. Mnohostranné nadání. Něha není silnou stránkou, sklon ve všem hledat chyby.

31 – Motivace
bystrost, ale poněkud snížená sebedůvěra. Organizační schopnosti a nápaditost. Potřebuje nezávislost a má předpoklady vyniknout, když zvládne povrchnost, zlomyslnost a možný sklon k podvádění. Může se dostat do polohy ohleduplnosti, skromnosti a kladení nároků na sebe sama.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz