Ze dne: 15.3. 2002

Výklad snů

Uvádíme ukázku 1. lekce, přednáška má téma : meditace a sny - zapomínání a zapamatování snů, poruchy spánku.

Meditace
Pod slovem meditace si lidé běžně představují hlubší uvažování o nějakém problému. Slovo meditace však v oblasti jógy nebo jiných systémů znamená mentální stav, kdy se zastavuje stálý kolotoč myšlenek a člověk se ocitá v oblasti hlubokého klidu a míru. Člověk pomalu prohlédne clonu vlastní mysli a zjistí, že podstata jeho existence se nachází za obavami, přáními, myšlenkami, emocemi, tužbami atd. Chceme-li proniknout k vyšším složkám vlastního vědomí, musíme projít v první řadě také oblastí podvědomí. Zde jsou kořeny našich vlastností a postojů a záznamy všech našich prožitků. Opatrně je třeba také přistupovat k problému neadekvátního hodnocení zážitků během meditace a přeceňování vlastních schopností. Je několik momentů, které mohou člověka zavést do slepé uličky. Je to například nezájem o vnější život, nebo nastolování stavů určité tuposti mysli či malátnosti. Dlouhý by byl výčet pozitivních aspektů meditací a stejně tak i výčet problematických momentů. Meditační techniky mají přinášet skutečný prospěch a musí být bezpečné. Nesmírně důležitá je zde otázka odborného vedení.

Sny
Spánek každého z nás je prý provázen sny, ale ne všichni se naučili své sny si zapamatovat nebo jim vůbec věnovat nějakou pozornost. Každý z nás si může poměrně snadno spočítat, že průměrně 20 až 25 let svého života prospí - a to už by mohl být sám o sobě dosti pádný důvod k tomu, abychom se u tohoto fenoménu alespoň pokusili zastavit a věnovali svým snům trochu pozornosti. Sen je vlastně noční výprava za poznáním, která nás může obohatit - když jí to dovolíme - o nový pohled na svět a sebe sama - a kdo z nás nemá rád dobrodružství. V této krajině snů je třeba velice lehce našlapovat, také sny mají právo na svůj život a svá tajemství, která nebudou doufejme nikdy zcela odhalena.

Když jsem rozvažovala, jak uvést téma, s kterým před vás dnes předstupuji, téma nočního snění lidských bytostí, znovu jsem si uvědomila, že sny jsou vlastně stejně staré jako lidstvo samo a přesto toho o této formě projevu našeho nevědomí, které se formou nočního snění snaží navázat kontakt s naší vědomou stránkou, víme žalostně málo. Ráda bych věřila tomu, že každý z nás si alespoň jednou za život položí otázku, co to sen vlastně je a najde následně odvahu mu přikládat nějaký význam bez ohledu na názory svého okolí. Lékař i filozof se shodnou na tom, že sen je změněný stav vědomí, přestože vědomím každý rozumějí stav zcela odlišný. Z lékařského pohledu být při vědomí znamená být ve stavu úplné bdělosti a pociťovat všechny tělesné pocity a duševní stavy. Spánek se sny je stav, kdy člověk není ve stavu plné bdělosti, ale pociťuje všechny tělesné pocity a duševní stavy. Je to útlum mozkové kůry. Tolik tedy lékařská definice.

Osobně vnímám sídlo našeho vědomí v každé jednotlivé buňce těla a mozek zde zřejmě plní funkci reproduktoru informací z našeho prostředí, jehož jsme všichni neoddělitelnou součástí. Těžko se definuje něco, co je mimo zažitou zkušenost většiny z nás. Jediné na čem jsme schopni se skutečně shodnout je to, že se ještě po nějaký čas neshodneme na definici - což je již samo o sobě dosti povzbuzující. Definice mají schopnost doslova konzervační.

O lidském snění jsou vydány stohy literatury, ve které se mnoho odborníků na lidské snění cítí být povoláno sdělit lidstvu ten jediný a pravý, zaručený recept na to, jak kvalitně snít. Vždy se nemohu ubránit dojmu, že ve snaze prosadit svůj pohled na toto téma nakonec člověka připraví o odvahu pokusit se vlastním procítěním svého vlastního snu dobrat toho, co se vlastně v příběhu nočního snění odehrálo.

K používání různých vnějších stimulů , které by měly pomoci lépe si vybavit noční sny jsem na základě vlastní zkušenosti dosti skeptická. Došla jsem postupně k závěru, že daleko přínosnější by mohlo být pro člověka dokázat si upřímně položit otázku, proč jsem ke svým snům, to znamená k projevům svého nevědomí nepřístupný. Neobávám se něčeho, co mi může být touto cestou sděleno nebo něčeho na co budu tázán?

Tato nepřístupnost by také mohla být v mnoha případech projevem silného připoutání člověka k hmotnému životu, projevem obav před světem, ve kterém nelze rozumem zdůvodňovat. Zde si myslím, že by také mohlo pomoci odstraňovat postupně vlastní psychické bariéry a snažit se jednat v bdělém stavu pokud možno tak čistě, aby naše konání nepotřebovalo žádné zdůvodňování a výklady. V první fázi této práce skutečně postupně mizí potřeba své konání zdůvodňovat.

Tento přístup se osvědčil mně i mým klientům jako nejpřirozenější způsob zapamatování si vlastních snů. Podle mého názoru je také třeba klást důraz na pečlivou přípravnou fázi, která vlastnímu výkladu snů předchází. Zde je obsažena i odpověď na časté dotazy, zda práce se sny není nebezpečná pro lidskou psychiku. Přípravná fáze - studium teorie a praktická práce je záležitost dlouhodobá a musí být dostatečně pečlivá. Především musíme při studiu prací odborníků používat vlastní představivost a osobité procítění. Ten, jehož zájem je pouze povrchní, není schopen se pustit do tohoto úkolu způsobem, který on sám vidí jako živý - to znamená tvůrčím způsobem. Nevydrží a tento přechodný zájem sám opustí. Ovšem tato slova neplatí pouze pro studium snů.

Takže těm zvídavějším nezbývá nežli se vydat na cestu do svého nitra, k svému prazákladu, který je zde uložen. Sny nám, zrovna tak jako astrologická metoda mohou pomoci nalézt cestu k naší individuaci. Nejprve je vždy třeba se zamyslit nad naší motivací zájmu o sny a zvolit si vlastní přístup k jejich výkladu Pochopitelně se v začátcích takovéto práce ptáme sami sebe, zda se můžeme spolehnout na svůj vlastní úsudek a výklad snových symbolů.

Tyto jsou v podstatě slovy nepostižitelné a důležité je jejich nesdělitelné procítění.
Hluboko v každém z nás je ukryt nevědomý problém snad každého z nás a sice touha po nějaké vnější autoritě. A právě tím, že většinou hledáme objasnění vlastních snů u druhých, projevujeme v podstatě tuto nevědomou touhu. Odmítněme být na někom závislí a stejně tak odmítněme závislost druhých na nás. Požadujme na těch, které milujeme, aby byli nezávislí, rozhodovali se sami a byli sami sebou. Závislost je něco, co zraňuje nás samé, stejně jako toho druhého. A proto jedině my sami jsme ti, kdo mohou naše sny náležitě procítit a něco si z nich odnést. Proto již v naprostých začátcích je vhodnější spolupráce s odborníkem raději formou konzultace dvou pohledů. Ten pravý průvodce po našich snech je ukryt pouze v nás. Máme-li jisté zkušenosti s tímto fenoménem a někdo se na nás obrátí o výklad, praktikuji raději seznámení daného člověka s možnými přístupy k práci se sny. Záleží na každém člověku, jaký k sobě zaujme postoj. Vynikající pomůckou se vám stane váš vlastní sen, jestliže si chcete něco ujasnit o druhém člověku - nechte mu vyložit váš sen. Jinými slovy : vylož mi můj sen a já budu o trochu víc tušit, kdo jsi.

Při této práci velmi brzy zjistíme, že technický nebo intelektuální přístup k výkladu nám příliš nepomohou a naopak nám v naší práci překážejí. Nemáme-li dostatek té prazákladní víry v sebe sama, intelekt začne naše snažení kontrolovat a blokovat a následný výklad snu je naprosto vyloučen. Můžeme se také dostat do situace, že na svém samolibě pohodlném výkladu začneme být závislí a ve svých snech následně hledáme potvrzení a požehnání našim slabostem a malostem. Zde jsou snad v prvních začátcích práce se sny lehce zvýhodněni ti, jejichž osobní horoskop nevykazuje přílišnou převahu vzdušných prvků - tuto záležitost však ještě nemám potvrzenu na větším množství horoskopů.

Dříve nežli začneme se sny pracovat, je třeba si zvolit pro začátek první přístup k výkladu snů. Postupně se přístupy rozšiřují o nové a vše se začne přirozeně rozvíjet. Zde bych kladla na první místo odpovědnost každého sama za sebe. Nejsme bytosti, které jsou jednou pro vždy stvořené, svým vnímáním života a přístupem sami k sobě tvoříme a ničíme především sami sebe. Proto je dobré, vlastně přímo nutné vytvořit si postupně vlastní snovou symboliku. Učit se, nenechat se přitom komandovat svým vlastním Já. Ne ho však potlačovat, tím vznikají zbytečné tenze. Se svými sny bychom se neměli ani příliš ztotožňovat, ani je racionalizovat - nechat je žít jejich vlastní život. Snad by bylo dobré se pokusit o jakousi rovnováhu - snažit se udržovat v rovnováze komunikaci mezi nevědomím a vědomím a pomalu vítězit nad všemi formami ztráty odvahy. Pokoušet se nechápat tolik rozumem to, co bychom spíše měli vnímat srdcem. Nakonec proč by zrovna v této oblasti nemělo platit - myslet srdcem a cítit mozkem.

Sen nám také může napovědět, že není nutné stále se zabývat tím, co máme nevyřešené a co vnímáme subjektivně jako své záporné kvality, ale že mnohdy stačí zkvalitňovat a rozvíjet to, co je v nás dobré. Tento přístup k člověku se mi osvědčil i v mé astrologické praxi. Sny mají také velmi často ozdravný charakter a to sny nejenom pozitivně, ale i negativně pociťované. Uvolňují napětí a strach.
Doporučuji například věnovat v bdělém stavu pozornost signálům svého těla, protože tělo samo ví nejlépe, zda je, či není v harmonickém stavu. Cítíme-li se ve snu těžcí a obtížně se pohybující, je to často signál, že v našem nitru probíhá nějaká skrytá bitva. V takovém období máme těžkou chůzi i v bdělém stavu. Také při potížích s krevním oběhem jsou tyto sny velmi časté.

Sny nás právě svou symbolikou upozorňují na to, že chceme-li něčeho dosáhnout, je třeba si uvědomit, zda je to touha našeho srdce nebo požadavek mysli, co nás neustále někam žene. Není -li v této oblasti harmonie, projeví se onemocnění, na jehož začátky nás sen většinou upozorňuje. Náš duch má pro vnímání hmotného těla k dispozici smyslové orgány a usídlení nelásky v jakémkoliv z těchto orgánů umrtvuje nebo narušuje jeho činnost. Pohled některého člověka na svět je takzvaně krátkozraký - příliš subjektivní pohled. Chová se jako slepý - chce vidět jenom to, co je mu vhod. Kdo chce slyšet jenom sebe a ne svůj vnitřní hlas nebo druhé lidi - musí vytvořit hluk. Toto vše můžeme v našich snech pozorovat.

Na vznik choroby ledvin nebo močového ústrojí upozorňují sny o vodě. Voda ve snu symbolizuje přizpůsobivost, schopnost kompromisu. Například také i ledviny můžeme spojovat při výkladu snu se symbolem vody. Výklad snu nám říká, zda snící nemá narušený přístup k životu, zda umí odložit staré, prožité, zda umí odpouštět. Ledviny mají za úkol vylučovat, odpouštět z těla ven přežité a upotřebené a my jim právě svým přístupem k životu mnohdy v plnění tohoto úkolu bráníme. Tyto sny bývají velice zřetelné. Usmíváme se nad přílišně průzračnou jednoduchostí toho, co máme stále všichni celé dny na očích a naučili jsme se mnohdy vážit si pouze toho, co získáme složitě a po překonávání těžkých překážek. Většinou si už ani nevážíme toho, za co mnohdy velice draho nezaplatíme. Ve snu navazujeme těsnější kontakt s vlastní duší a jistě ne nadarmo známe všichni úsloví, že nemocné tělo je signálem toho, že duše volá o pomoc. Mnohdy je ovšem daleko snazší a pohodlnější onemocnět, než se snažit vědomě komunikovat sami se sebou. Je třeba dokázat se zastavit, nadechnout a pokusit se růst, nežli stále jenom dohánět staré nedostatky. Vždyť ty jsou přece pouze plody minulých rozhodnutí. Nenapravovat špatné, ale posilovat a rozvíjet dobré - tady, teď hned, zde v přítomnosti.
Po mnoha omylech, které vám nakonec budou připadat velice humorné, nakonec zjistíte, že sen není žádná nápovědní budka, která by na poslední chvíli zachránila naši nesoustředěnost nebo nedostatečně kvalitně nastudovanou roli, ale že sen je samostatný organizmus, který je však schopen nabídnout možná řešení našich úkolů. Sen nám mnohdy opakovaně a s nekonečnou trpělivostí neustále klade otázky, dokud si neuvědomíme, že je na nás hledat odpovědi a tudíž nalézat rovnováhu mezi duší a intelektem - Duše si pamatuje všechny emoce. Mysl reaguje, zatímco duše odpovídá. Ve vašich snech se také promítá, zda máte smysl pro humor. Tak, jako sen klade otázky nám, je třeba se snových postav, ale i věcí ptát, klást jim otázky, na které vás zajímá odpověď. Ve snu je dovoleno téměř všechno.

Používám přístup, při kterém se stáváte režisérem, divákem a hercem v jedné osobě. Jazyk symbolů, které sen obsahuje a které si lze uvědomit v bdělém stavu, tak lépe dešifrujete. V podstatě je tento přístup postaven na tom, že se ve dne v době bdělého stavu ptáte sami sebe, v situacích, které nejsou zcela běžné - které jsou něčím výjimečné - zda sníte či bdíte a ve snu si tyto otázky také kladete. Je-li sen odrazem denního snění, proč by tomu nemohlo být i naopak.
V úplných začátcích je pro lepší zapamatování si snů dobré promítnout si před usnutím události prošlého dne do co největších podrobností a pokusit se tuto denní realitu vyložit za pomoci vlastního prožitku, jakoby to byl sen. Tento přístup přináší
velice zajímavé výsledky. Také meditace nad tarotovými kartami je dobrá pomůcka k hlubšímu procítění symbolů, které je nutno studovat.
Jedině my a naprosto nikdo jiný jsme strůjci toho, co cítíme a cítíme to, co vytváříme svými myšlenkami.

Co říci na závěr. Snad pouze přání, abychom neztratili svou přirozenost vypracováváním objevných převratných technik pro výklad snů, ale neustále zkvalitňovali svůj život třeba i za pomoci snových prožitků. Tak ke snům přistupuji a tak také význam našich snů chápu. Existuje mnoho způsobů vnímání světa, které nám mohou napovědět, na co se soustředit a co rozvíjet. Sny nás mohou obohatit navíc tím, že mohou napomoci probudit k plnějšímu životu naše instinkty. Kdo ví.........


Poruchy spánku
Na závěr ještě pár slov o poruchách spánku a potížích s usínáním. Již po páté hodině odpolední je třeba přestat konzumovat látky, které dráždí nervový systém - káva, cigarety a pod. Po lehké večeří je dobré snižovat vědomě aktivitu a věnovat se osvědčeným činnostem, které navozují příjemný klid. Neobávejte se toho, že opět neusnete, protože tím pouze docílíte předráždění, které vám nedovolí usnout. Léky pomáhající k navození spánku jsou návykové a oslabují přirozenou schopnost mozku si uklidňovacím procesem vytvářet sloučeniny, které napomáhají navodit spánek. Jóga a autogenní trénink jsou vhodnější postupy, jak se uvolnit a nalézt potřebnou rovnováhu. Usínání je záležitost relaxace a proto snaha usnout silou vůle naopak přinese ještě větší aktivaci organismu. Psychoterapie a léčivé byliny jsou vhodné pro snadnější usínání také proto, že na rozdíl od farmak nepociťujeme při probuzení žádné nepříjemné účinky.
Na závěr nezbývá nežli si přát, abychom se naučili navodit zdravý spánek, který nám pomůže také ve své snové fázi nalézt potřebnou harmonii.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz